Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Statistik og data

Holdninger

 • Afrobarometer
  Afrobarometeret er et panafrikansk, uafhængigt, ikke-partisk forskningsnetværk, der måler offentlige holdninger til økonomiske, politiske og sociale anliggender i Afrika. Der er fri adgang til data.
 • Asian barometer survey
  Den asiatiske barometerundersøgelse (ABS) har til formål at måle den offentlige mening om spørgsmål som politiske værdier, demokrati og regeringsførelse i hele Asien. Der skal ansøges om adgang til data.
 • Det Danske Valgprojekt
  Det Danske Valgprojekt har gennemført landsdækkende repræsentative vælgerundersøgelser efter hvert folketingsvalg siden 1971. Hovedformålet med undersøgelserne er at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne stemmer, som de gør.
 • Danske vælgere 1971-2019
  En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. 4. udgave, 2020. Ved Rune Stubager, Kasper Møller Hansen og Jesper Sommer Jensen.
 • Eurobarometer
  Eurobarometer indeholder meningsmålinger, der er udført regelmæssigt på vegne af Europa-Kommissionen og andre EU-institutioner siden 1973. Rapporterne dækker mange forskellige emner, og der er factsheets med nøgleindikatorer for de enkelte lande. 
  Datasæt kan downloades fra EU Open Data Portal.
 • European Social Survey (ESS)
  European Social Survey er en forskerdrevet tværnational survey, der er blevet gennemført hvert andet år i en lang række europæiske lande siden 2002. ESS måler befolkningens holdninger, opfattelser og adfærd i mere end 30 europæiske lande.
 • Gallup
  Gallup er et internationalt analysebureau, der foretager stikprøveundersøgelser af befolkningens meninger (gallupundersøgelser). 
 • General Social Survey
  General Social Survey (GSS) er en nationalt repræsentativ undersøgelse af voksne i USA udført siden 1972. GSS indsamler data om det moderne amerikanske samfund for at overvåge og forklare tendenser i meninger, holdninger og adfærd. 
  Data kan tilgås via GSS Data Explorer.
 • International Social Survey Programme (ISSP)
  Et tværnationalt samarbejde om årlige undersøgelser, der dækker vigtige emner for den samfundsvidenskabelig forskning.
 • Meningsmålingsarkivet (NSD)
  Norsk center for forskningsdata giver adgang til Meningsmålingsarkivet, som er en samling af norske meningsmålinger, foretaget fra 1964 til 2011.
 • NatCen
  National Centre for Social Research er Englands største forsknings- og analysecenter inden for socialforskning. Udgiver årligt British Social Attitudes Survey. Adgang til data via UK Data Archive.
 • Pew Research Center
  Pew Research Center er en upartisk faktatank, der informerer offentligheden om de spørgsmål, holdninger og tendenser, der skaber verden. Delvis adgang til data.
 • Rigsarkivet
  Samling af data og dokumentation fra undersøgelser indenfor samfunds- og sundhedsvidenskab og historie. Se udvalgte data fra samlingerne f.eks. Den danske værdiundersøgelse 1981-2017.
  Se også Archives Portal Europe, der giver adgang til europæiske arkivinstitutioner.
 • Surveybank.aau.dk
  Surveybank.aau.dk er en online databank for spørgeskemaundersøgelser, og er baseret på de danske valgundersøgelser og de danske ISSP-undersøgelser. Surveybank.aau.dk giver mulighed for at beskrive og lave egne analyser af danskernes holdninger og adfærd.
 • Svenska trender 1986-2020
  Hvert år udfører SOM-institutet (samhälle, opinion, medier) ved Göteborgs Universitet en undersøgelse af svenskernes holdninger til udvalgte emner.  
 • World Values Survey
  The World Values Survey (WVS) er et verdensomspændende netværk af samfundsforskere, der studerer skiftende værdier og deres indvirkning på det sociale og politiske liv. WVS er den største ikke-kommercielle, tværnationale, tidsserieundersøgelse af holdninger og værdier.

Politiske data

 • Comparative Agendas Project
  Hjemmeside med indgang til information og data om politiske dagsordner (folketingsdebatter, medier m.m.). Links til de enkelte landes dagsordensprojekter.
 • Comparative Constitutions Project
  Hensigten med projektet er at undersøge kilder og konsekvenserne af forfatningsmæssige valg. Forskerne indsamler og analyserer data om de formelle karakteristika for skriftlige forfatninger, både aktuelle og historiske, for de fleste uafhængige stater siden 1789.
 • Comparative Welfare Entitlements Dataset (CWED)
  CWED indeholder data om sociale rettigheder i 33 lande verden over.
 • Databanken 
  Databanken er en oversigt over datakilder opdelt efter bachelorfag på Statskundskab i Aarhus. Der er datasæt indenfor Almen Statskundskab, International Politik, Offentlig Forvaltning, Offentlig Politik, Politiske Institutioner, Sammenlignende Statskundskab og Politisk Sociologi.   
 • KOF Globalization Index
  Omfatter data for 207 lande for perioden 1970-2013. KOF Index måler de 3 vigtigste dimensioner af globalisering: økonomisk, social og politisk globalisering.
 • Manifesto Project Database
  Projektet er baseret på kvantitative indholdsanalyser af partiernes valgprogrammer fra mere end 50 lande, og dækker alle frie, demokratiske valg siden 1945.
 • OECD iLibrary
  Databasen giver adgang til en stor mængde publikationer og statistik der belyser økonomiske og sociale emner indenfor bl.a. makroøkonomi, udenrigshandel, uddannelse, beskæftigelse, udvikling og forskning. Fuldtekst.
 • ParlGov.org
  ParlGov indeholder oplysninger om stemmetal, regeringssammensætninger og andre parlamentariske forhold i alle EU og de fleste OECD-demokratier (37 lande) fra 1945 til i dag. Databasen kombinerer cirka 1.400 partier, 770 valg og 1100 ministerråd.
 • Social Expenditure Database (SOCX)
  OECD Social Expenditure Database omfatter pålidelige og internationalt sammenlignelige statistikker over offentlige, obligatoriske og frivillige private sociale udgifter på programniveau. SOCX giver et unikt værktøj til overvågning og analyse af udviklingen i de samlede sociale udgifter inden for bl.a.: alderdom, sundhed, familie, aktive arbejdsmarkedsprogrammer, arbejdsløshed, bolig og andre socialpolitiske områder. 
 • V-Dem
  Varieties of Democracy (V-Dem) er en ny tilgang til at konceptualisere og måle demokratiet. Dækker alle lande (og nogle afhængige territorier) fra 1900 til i dag, når det er muligt.

Nationale/internationale statistikdatabaser

 • Danmarks Statistikbank
  Statistikbanken indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund.
 • Eurostat
  Eurostat er det statistiske kontor i Den Europæiske Union placeret i Luxembourg. Dets opgave er at forsyne Den Europæiske Union med statistikker på europæisk plan, der giver mulighed for sammenligninger mellem lande og regioner.
 • Statistik fra andre lande
  Links til statistik fra andre lande via Danmarks Statistiks hjemmeside.
 • World Development Indicators
  Statistikker fra Verdensbanken. WDI medtager alle Verdensbankens medlemslande samt alle andre økonomier med over 30.000 indbyggere.