Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for pædagogisk antropologi

Pædagogisk antropologi handler om at analysere kulturelle forhold og sociale processer i pædagogiske sammenhænge (eller i et pædagogisk perspektiv). Gennem etnografiske undersøgelser analyseres menneskers perspektiver, handlinger og relationer, som de formes og kommer til udtryk i hverdagsliv og uden for institutioner.

Godt sted at starte

 • Blackwell 
  Blackwell Encyclopedia of Sociology Online gives you instant access to the most authoritative and up-to-date scholarship in the field of sociology. (online)  

 • Dictionary of Sociology 
  With terms taken from sociology and the related fields of psychology, economics, anthropology, philosophy, and political science, it provides widespread coverage of all aspects of sociology, from adaptation to zero tolerance. (online) 

 • Dictionary of the social sciences 
  Collecting anthropology, sociology, political science, economics, human geography, cultural studies, and Marxism in one volume

 • Encyclopedia of social measurement 
  The Encyclopedia of Social Measurement excellently covers and integrates both qualitative and quantitative approaches to social science and social measurement (online)

 • Leksikon for det 21. Århundrede 
  Leksikonet rummer over 3200 opslag på emner, de etablerede leksika slet ikke nævner, eller hvor de skriver noget sludder. Det gælder først og fremmest bevægelserne - græsrodsorganisationerne -, men også begreber, lande og personer. (online)

 • Metodeguiden
  En introduktion til metodiske begreber og problemstillinger

Fagrelevante søgebaser

 • Anthrosource 
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til American Anthropological Associations publikationer inden for antropologi, etnografi og arkæologi. Alle årgange, fra første til seneste, er med.   

 • Anthropology Plus 
  Den mest omfattende bibliografi inden for antropologi. Er en sammenlægning af bibliografierne Anthropological Literature fra Harvard University og Anthropological Index fra Royal Anthropological Institute. Indekserer tidsskrifter, bøger, rapporter, antologier og nekrologer. Dækker perioden fra slutningen af 1800-tallet til i dag. Samtlige kernetidsskrifter indekseres sammen med en lang række mindre kendte publikationer fra hele verden.

 • ERIC (Educational Resources Information Center)
  Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur. 
 • Scopus 
  Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi). 

 • Web of Science 
  Web of Science (WoS) er en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder bl.a. disse baser:  
  • Science Citation Index Expanded 
  • Social Sciences Citation Index 
  • Arts & Humanities Citation Index  

 • PsycINFO
  International base. Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra PsycArticles
 • Proquest social sciences Journals 
  Søger i tyve databaser inden for samfundsvidenskaberne  

 • Sage Journals 
  E-tidsskriftsbase med videnskabelige, peerreviewede tidsskrifter inden for samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab og teknik. 
  Der er adgang til tidsskrifterne fra de nyeste numre, mens det varierer fra tidsskrift til tidsskrift, hvor langt adgangen går tilbage i tiden.  

  Brede kilder til viden

  • Bibliotek.dk
   Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer.
  • FIS Bildung Literaturdatenbank
   Bibliografien FIS Bildung Literaturdatenbank henviser til artikler, bøger, kapitler i bøger, ”gråt materiale” og online dokumenter inden for alle områder af pædagogik og uddannelse internationalt. Indholdet er fortrinsvis tysk og der er fuldtekstadgang til en del. Basen opdateres regelmæssigt.
  • JSTOR
   Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
  • OAPEN Library
   Forlagsbibliotek med fri adgang til et begrænset antal bøger inden for humaniora og samfundsvidenskaberne.
  • Scopus
   Bred database dækker alle fag. Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Scopus indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base, og den meget omfattende indeksering og efterbehandling af citerede artikler gør Scopus til et rigtig godt alternativ til mere fagspecifikke databaser. Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi.
  • Web of Science (ISI)
   Artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder disse fem baser:
   • Science Citation Index Expanded
   • Social Sciences Citation Index
   • Arts & Humanities Citation Index
   • Conference Proceedings Citation Index- Science
   • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities
  • WorldCat
   International biblioteksdatabase (incl. danske,  nordiske og tyske udgivelser. Her søger du i mere end 10.000 biblioteker i hele verden.

   Nordiske søgebaser

   Danmark

   • Bibliotek.dk 
    Bøger og tidsskrifter, der findes på danske folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotek.dk giver alle, der er registreret som låner på et bibliotek, mulighed for at bestille de materialer, der er registreret i databasen.    
   • Den Danske Forskningsdatabas
    I januar 2021 ophørte Den Danske Forskningsdatabase som en samlet søgetjeneste for danske forskningsinstitutioner.
    Linket henviser nu til alternative søgemuligheder, hvis du vil finde forskning fra danske forskningsinstitutioner.

   Finland

   Island

   Norge

   • Cristin - Current Information System in Norway
    Den norske parallel til Den Danske Forskningsdatabase.
   • Idunn
    Norske tidsskriftartikler i fuldtekst.
   • NIFU
    Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning’s forskningsområder omfatter hele det norske videns politiske område – fra grunduddannelse, over videregående uddannelse til forskning, invasion og kompetenceudvikling i arbejdslivet.
   • Nora
    Norske forskningspublikationer: Artikler, afhandlinger, bøger, forskningsrapporter, specialer. 
   • NORART
    Artikler i norske og nordiske tidsskrifter.
   • Bibsys (Oria)
    Her kan du søge i norske fag- og forskningsbiblioteks ressourcer: bøger, artikler, tidsskrifter, hovedopgaver m.m.

   Sverige

   • Find svenske emneord her

   • DIVA
    DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige.
   • Libris
    LIBRIS er det svenske nationalbiblioteks og de svenske forsknings- og universitetsbibliotekers fælles biblioteksbase med svensk litteratur tilbage til 1600-tallet: bøger, tidsskrifter, artikler, noder, kort, elektronisk materiale m.m. 
   • SwePub
    Den svenske parallel til Den Danske Forskningsdatabase: Referencer til svenske forskningspublikationer (bøger, kapitler i bøger, artikler, konferencebidrag, rapporter, afhandlinger, forskningsformidlende artikler fra svensk dagspresse m.m.). Materialet stammer fra svenske universiteter og andre forskningsinstitutioner.
    Der er fuldtekstadgang i form af open access (fri adgang) til en del af materialet.

   Skandinavien 

   • NB-ECEC
    Databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care samler ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Databasen bliver opdateret hvert år og er nu opdateret med alle studier fra perioden 2006-15.    
   • Nordforsk
    Et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbejde og giver råd om og indspil til nordisk forskningspolitik
    Om Nordforsk
   • Nordisk samarbejde om uddannelse og forskning

   Forskningsportaler og e-ressourcer

   • AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

    særlige fokusområder er arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, uligheden, det offentliges økonomi, samfundsvelstanden og økonomiske muligheder i den grønne omstilling.

    Arbejderbevægelsens Erhvervsråd blev stiftet i 1936 af det daværende LO og Det Kooperative Fællesforbund som arbejderbevægelsens hovedorganisation på det økonomiske og erhvervspolitiske område.

   • Danmarks Statistik
   • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
    Indsamler, analyserer og distribuerer resultater om forskning på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.

   • Digital Education Resource Archive (DERA)
    The IOE UK Digital Education Repository Archive (DERA) is a digital archive of documents published electronically by government and other relevant bodies in the areas of education, training, children and families.
   • EPPI
    The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.

   • Eurostat
    EU's statistikorganisation, som kontrollerer medlemslandenes statistik.

   • EVA
    Danmarks evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.

   • Folketinget

   • Ifous – innovation, research and development in schools and pre-schools
    – is a nonprofit independent research and development (R & D) institute that works to stimulate practice-oriented research in the field of education. The aim is to support school providers in implementing research-based education and to help teachers and school-leaders to plan, carry out and evaluate teaching on the basis of research-based methods and procedures.
   • Infomedia
    Avisdatabase med danske aviser og magasiner.

   • NIFU
    Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en non-profit stiftelse.
    NIFUs forskning omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra grunnopplæring, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.
   • NOKUT
    Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.
    Formålet med NOKUT er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved
    • å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.
    • å godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse i Norge
   • Nordisk samarbejde om uddannelse og forskning

   • OECD
    The Organisation for Economic Co-operation and Development.

   • PISA
    Program for International Student Assessment.

   • Rådet for børns læring
    Rådet følger, vurderer og rådgiver børne- og undervisningsministeren om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen.

   • Skolelove, cirkulærer og bekendtgørelser

   • Skolporten
    Informationsovervågning om saktuelle svenske skolenyheder, den nyeste skoleforskninge og konferencer.

   • Skolverket
    The central administrative authority for the Swedish public school system for children, young people and adults, as well as for pre-school activities and child care for school children. Government and Parliament specify goals and guidelines for preschool and school through the Education Act, curricula etc. The task of the Agency is to work actively for the achievement of these goals. The Agency steers, supports, follows up and evaluates the work of municipalities and schools with the purpose of improving quality and the result of activities to ensure that all pupils have access to equal education. 

   • Socialstyrelsen
    Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har til opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik.

   • Tænketanken DEA

    producerer viden, debat og netværk om tidlige indsatser for 0-6-årige, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser samt forskning og innovation. Dea er en non-profit og politisk uafhængig tænketank.

   • Uddannelses- og forskningsministeriet

   • Børne- og Undervisningsministeriet

   • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
    VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet,, der beskæftiger sig med analyser og forskning indenfor: social- og sundhedsområdet, børn- og familie, ældre, beskæftigelse, uddannelse samt økonomi og administration. Centeret skal ifølge loven bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer og styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor.

   • Wikipedia

    Specialer m.m.

    Tidsskrifter

    • American Anthropologist
     is the flagship journal of the American Anthropological Association. The journal advances the Association's mission through publishing articles that add to, integrate, synthesize, and interpret anthropological knowledge; commentaries and essays on issues of importance to the discipline; and reviews of books, films, sound recordings and exhibits.
    • American Ethnologist
     is a quarterly journal concerned with ethnology in the broadest sense of the term. The journal’s articles connect ethnographic specificity with original theoretical contributions, conveying the relevance of the ethnographic imagination to the contemporary world. 
    • Annual Review of Anthropology
     covers significant developments in the subfields of anthropology, including archaeology, biological anthropology, linguistics and communicative practices, regional studies and international anthropology, and sociocultural anthropology.
    • Anthropological Theory
     seeking to strengthen anthropological theorizing in different areas of the world. This is an exciting forum for new insights into theoretical issues in anthropology and more broadly, social theory.
    • Anthropology and Education Quarterly
     draws on anthropological theories and methods to examine educational processes in and out of schools, in US and international contexts. Articles rely primarily on ethnographic research to address immediate problems of practice as well as broad theoretical questions.
    • Anthropology Today
     aims to provide a forum for the application of anthropological analysis to public and topical issues, while reflecting the breadth of interests within the discipline of anthropology. It is also committed to promoting debate at the interface between anthropology and areas of applied knowledge such as education, medicine, development etc. as well as that between anthropology and other academic disciplines. 
    •  Childhood
     is a major international peer reviewed journal and a forum for research relating to children in global society that spans divisions between geographical regions, disciplines, and social and cultural contexts. Childhood publishes theoretical and empirical articles, reviews and scholarly comments on children's social relations and culture, with an emphasis on their rights and generational position in society.
    • Children’s Geographies
     is an international peer-reviewed journal that publishes leading edge research and scholarship relating to children, young people and families. The Journal publishes internationally excellent new work relating to any aspect of the geographies of children, young people and families. Although focused upon geographical issues and spatial concepts, the journal welcomes multi- and inter-disciplinary submissions from researchers in areas such as Sociology, Anthropology, Cultural Studies, Economic Development, Education, Psychology, Legal Studies, Social Policy, Political Science, Urban Design and Architecture. The Journal also provides a forum for policy-makers and practitioners with an interest in these fields. The Journal’s Editorial Board supports the involvement of early career and international researchers.
    • Critique of Anthropology
     is dedicated to the development of anthropology as a discipline that subjects social reality to critical analysis. The journal challenges received wisdoms inside academic anthropology and in society at large, presenting work that is innovative, challenging, sometimes experimental and often uncomfortable.
    • Cultural Anthropology
     publishes ethnographic writing informed by a wide array of theoretical perspectives, innovative in form and content, and focused on both traditional and emerging topics. It also welcomes essays concerned with theoretical issues, with ethnographic methods and research design in historical perspective, and with ways cultural analysis can address broader public audiences and interests.
     in addition to this website, please visit the society's website for Cultural Anthropology.
    • Current Anthropology
     Established more than sixty years ago, Current Anthropology is the leading broad-based journal in the field. It seeks to publish the best theoretical and empirical research across all subfields of the discipline, ranging from the origins of the human species to the interpretation of the complexities of modern life.
    • déjà lu
     Déjà Lu ("Already read") is an initiative of the World Council of Anthropological Associations that aims at pluralizing the dissemination of anthropological knowledge on a global level. It is a journal that respects the academic decisions made by the reviewers of the author's community of origin to avoid the imposition of hegemonic international styles or canons.
    • Ethnic and Racial Studies
     aims to be the leading international  journal for the analysis of the role of race, racism, ethnicity, migration and forms of ethno-nationalism. These social phenomena are at the heart of many of the major social and political issues in the modern world. As the leading journal in these areas we seek to provide an interdisciplinary academic forum for the presentation of original research and theoretical analysis, drawing particularly on sociology, social policy, anthropology, political science, international relations, geography, history, social psychology and cultural studies.
    • Ethnography and Education
     is an international, peer-reviewed journal publishing articles that illuminate educational practices through empirical methodologies, which prioritise the experiences and perspectives of those involved. The journal is open to a wide range of ethnographic research that emanates from the perspectives of sociology, linguistics, history, psychology and general educational studies as well as anthropology. The journal’s priority is to support ethnographic research that involves long-term engagement with those studied in order to understand their cultures, uses multiple methods of generating data, and recognises the centrality of the researcher in the research process.
    • Ethnology
     is an international journal of cultural and social anthropology. Read more here.
    • Globalisation, Societies and Education
     represents scholarly analysis carried out from a variety of disciplinary perspectives, including sociology, philosophy, politics, geography, history, economics, management and comparative studies as applied to education and its related fields. We welcome articles drawing on empirical research, comparative and single system case studies and theoretical explorations in the broad area of the relationships between globalisation, societies and education.
    • Ethnos. Journal of Anthropology
     is a peer-reviewed journal, which publishes original papers promoting theoretical, methodological and empirical developments in the discipline of socio-cultural anthropology. ethnos provides a forum where a wide variety of different anthropologies can gather together and enter into critical exchange.
    • Focaal. Journal of Global and Historical Anthropology   
     is a peer-reviewed journal advocating an approach that rests in the simultaneity of ethnography, processual analysis, local insights, and global vision. It is at the heart of debates on the ongoing conjunction of anthropology and history, as well as the incorporation of local research settings in the wider spatial networks of coercion, imagination, and exchange that are often glossed as "globalization" or "empire." Focaal is unique among anthropology journals for consistently rejecting the old separations between "at home" and "abroad," "center" and "periphery." The journal therefore strives for the resurrection of an "anthropology at large" that can accommodate issues of the global south, postsocialism, mobility, metropolitan experience, capitalist power, and popular resistance into integrated perspectives.
    • HAU: Journal of Ethnographic Theory
     is an international peer-reviewed journal. It aims to take ethnography as the prime heuristic of anthropology, and return it to the forefront of conceptual developments in the discipline.
    • International journal of anthropology and ethnology
     is an open access, peer-reviewed, scholarly journal. It considers articles in the fields of Anthropology and Ethnology, concerning theory, policy and practice, especially the critical global issues and challenges people are facing up to all over the world.
    • Jordens Folk
     er Skandinaviens eneste populærvidenskabelige, etnografiske tidsskrift. Det har til hensigt at formidle forskning og viden om verdens forskellige folkeslag og kulturer i et læsevenligt og journalistisk format. Tidsskriftet søger dermed gennem tekst og billeder at diskutere alment menneskelige problematikker anskuet ud fra en antropologisk eller etnografisk vinkel. Tidsskriftet er fagfællebedømt.
    • Journal of Ethnic and Migration Studies
     publishes the results of first-class research on all forms of migration and its consequences, together with articles on ethnic conflict, discrimination, racism, nationalism, citizenship and policies of integration. Contributions to the journal, which are all fully refereed, are especially welcome when they are the result of original empirical research that makes a clear contribution to the field of migration
    • Journal of the Royal Anthropological Institute
     is the principal journal of the oldest anthropological organization in the world. It has attracted and inspired some of the world’s greatest thinkers. International in scope, it presents accessible papers aimed at a broad anthropological readership. Articles, at the forefront of the discipline, range across the full spectrum of anthropology, embracing all fields and areas of inquiry – from sociocultural, biological, and archaeological, to medical, material and visual. The JRAI is also acclaimed for its extensive book review section, and it publishes a bibliography of books received.
    • Learning, Media and Technology
     aims to stimulate debate on digital media, digital technology and digital cultures in education. The journal seeks to include submissions that take a critical approach towards all aspects of education and learning, digital media and digital technology - primarily from the perspective of the social sciences, humanities and arts. The journal has a long heritage in the areas of media education, media and cultural studies, film and television, communications studies, design studies and general education studies.
    • Social Analysis
     is an international peer-reviewed journal devoted to exploring the analytical potentials of anthropological research. It encourages contributions grounded in original empirical research that critically probe established paradigms of social and cultural analysis. The journal expresses the best that anthropology has to offer by exploring in original ways the relationship between ethnographic materials and theoretical insight. By forging creative and critical engagements with cultural, political, and social processes, it also opens new avenues of communication between anthropology and the humanities as well as other social sciences.
    •  Social Anthropology
     is the acclaimed Journal of the European Association of Social Anthropologists, the major professional organization for anthropologists in Europe. While European in profile, this leading Journal has a global scope. It publishes key contributions by both established and up-and-coming anthropologists. As part of the intellectual vitality of the Journal, it also features an exciting Debate in every issue, an important Review Essay which discusses outstanding books in adjoining disciplines or in public debate from an anthropological point of view, and a thriving Book Reviews Section.
    • Nordic Journal of Migration Research
     is a double blind peer-reviewed, open access international journal that is cost free for authors and readers alike. The journal publishes theoretical and empirical analyses of migratory processes, dealing with themes such as nationalism and transnationalism, ethnic relations and racism, border practices and belonging. The journal gives priority to Nordic issues, but publishes articles also from other geographical contexts. We are open to different methodological approaches.
    • Nordisk tidsskrift for Ungdomsforskning
     er et tværfaglig samfundsvidenskabelig tidsskrift, hvis formål er at bidrage til øget viden om unge og unges liv i de nordiske lande. Tidsskriftets ambition er at være den førende forlagskanal for nordisk ungdomsforskning på skandinaviske sprog og udgiver videnskabelige artikler, debat / kommentarartikler og boganmeldelser om ungdoms- og ungdomsrelaterede emner fra en nordisk kontekst.
    • Public Culture
     is a peer-reviewed interdisciplinary journal of cultural studies. A four-time CELJ award winner, Public Culture has been publishing field-defining ethnographies and analyses of the cultural politics of globalization for over thirty years. The journal provides a forum for the discussion of the places and occasions where cultural, social, and political differences emerge as public phenomena, manifested in everything from highly particular and localized events in popular or folk culture to global advertising, consumption, and information networks.
     Artists, activists, and scholars, both well-established and younger, from across the humanities and social sciences and around the world, present some of their most innovative and exciting work in the pages of Public Culture.
    • Tidsskriftet Antropologi
     afspejler de forskellige tendenser, retninger og interesser, som på ethvert tidspunkt eksisterer inden for den antropologiske forskning, ikke blot i Danmark, men også i det øvrige Skandinavien. Tidsskriftet Antropologi er således ikke ideologisk forpligtet, men søger i kraft af alsidig, tematisk spændvidde både at stille skarpt på vigtige igangværende diskussioner og at udpege nye mulige emner til videre afsøgning. 

    Faglige foreninger: Podcasts og andre ressourcer

     • Antropologiforeningen
      Antropologforeningen i Danmark er en forening for færdiguddannede antropologer, kandidater fra beslægtede fag samt studerende ved disse fag.  Som medlem modtager du Tidsskriftet Antropologi to gange om året. Antropologforeningen arrangerer derudover workshops og foredrag for vores medlemmer.

      Antropologforeningens formål er at arbejde for udbredelsen og anvendelsen af antropologisk viden og skabe faglig intern debat mellem antropologer. Foreningen tilbyder derfor medlemmerne at deltage i foredrag, debatseminarer og workshops, der dels har til formål at formidle ny forskning og tendenser i faget og dels at skabe kontakt mellem de enkelte medlemmer. Antropologiforeningens podcasts
     • Dansk Etnografisk Forening (DEF)
      Dansk Etnografisk Forening (DEF) har til formål at fremme og styrke etnografien og antropologien i Danmark. Vi har eksisteret siden 1952. DEF er drevet af frivillig arbejdskraft og er et fagligt fællesskab uden institutionelle, politiske eller kommercielle tilknytninger. Vi er altid åbne for gode idéer, initiativer og en hjælpende hånd. Podcasts
     • DPU podcasts
     • Fremtidsteknologi kultur og læreprocesser
      På forskningsprogrammet for Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser beskæftiger vi os med, hvordan teknologi forandrer og forandres af mennesker og samfund. Fokus ligger ikke kun på konkrete teknologier eller på mennesker, men på relationsforholdet mellem disse. Når man har sagt noget om teknologi, har man også sagt noget om kultur og læreprocesser; to begreber som begge indikerer, at der sker en forandringsproces. Podcast

     • The European Association of Social Anthropologists (EASA)
      is a professional association open to all social anthropologists either qualified in, or else working in, Europe.

      The Association seeks to advance anthropology in Europe by organizing biennial conferences, by editing its academic journal Social Anthropology/Anthropologie Sociale, its Newsletter and the two publication series. The Association further encourages and supports thematic networks.
     • Society for Cultural Anthropology
      The Society for Cultural Anthropology, a section of the American Anthropological Association, constitutes a continuing effort to think expansively about the anthropological endeavor. Founded in the 1980s to highlight a concern for culture and to foster interdisciplinary connections, the Society is dedicated to interrogating and challenging the boundaries of the discipline. We welcome new points of view and approaches to a world forever in a state of becoming. AntroPod

      Fagredaktører

      Kurser

      I København:

      I Aarhus:      Specialer for DPU og AU

      Indgang til specialer for de forskellige fagområder under DPU.

      Guide til informationssøgning

      En skabelon og værktøj til at komme i gang med informationssøgning opgaveskrivningen.


      Ophavsret

      Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

      Informationssøgning

      Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

      Mere til dig som studerer

      Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.