Aarhus Universitets segl

Systematiske reviews

 • Hvad er et systematisk review og hvordan udarbejder jeg det?

Hvad er et systematisk review?

Inden for flere fag er der en stigende tendens til, at en afsøgning af feltet foretages som et systematisk review. Der stilles helt bestemte krav til et systematisk review, og det er ofte en meget tidskrævende opgave. Følgende definition finder vi dækkende for et systematisk review:

A systematic review is a structured and pre-planned synthesis of original studies involving predefined research question, inclusion criteria, search methods, selection procedure, quality assessment, data extraction, and data analysis. No original study should deliberately be excluded without explanation, and the results from each study should justify the conclusion."
LUND, H., JUHL, C. & CHRISTENSEN, R. 2016. Systematic reviews and research waste. The Lancet, 387, 123-124.

Afhængig af tid og ressourcer, kan du overveje, om der en anden type review, der måske passer bedre til dit forskningsprojekt. 

Se evt. også AU Library’s sider om systematisk litteratursøgning.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du tage fat i kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek.

Brug for adgang til Covidence?

Health - kontakt: 

Nat-Tech - kontakt:

Arts - kontakt:

BSS - kontakt:

Læs mere om Covidence og andre typer software til systematiske reviews.

Krav til systematiske reviews

Et systematisk review er kendetegnet ved, at følgende krav overholdes:

 • En prædefineret søgeprotokol, som specificerer formål, nøglebegreber og metoder, inklusions- og eksklusionskriterier for det systematiske review.
 • Nøjagtig dokumentation af de enkelte skridt og beslutninger undervejs, for at læseren kan følge og vurdere reviewerens metode.
 • Litteratursøgningen skal i princippet identificere alt, hvad der er skrevet om problemstillingen (inklusiv grå litteratur) for at undgå bias.
 • Anvendelse af etablerede standarder til vurdering af de inkluderede studiers kvalitet og til afrapportering af resultaterne (f.eks. PRISMA). 
 • Det kræver ofte to personer eller et team til at udføre et systematisk review, specielt når man screener artikler og ekstraherer data.    

Typer af reviews

Der findes flere forskellige typer af reviews, hvor de systematiske reviews blot er et af dem. Læs korte beskrivelser af forskellige reviewtyper og find henvisninger til relevant litteratur om emnet.

Research literature reviews

 • Overordnet betegnelse for reviews, der benytter sig af den systematiske og transparente tilgang fra systematiske reviews. Dvs. du laver en grundig afsøgning af den videnskabelige litteratur inden for et bestemt felt på en struktureret og systematisk måde, men anvender ikke nødvendigvis etablerede standarder for søgeprotokoller og afrapportering. Formålet er ofte at kortlægge, hvad der er skrevet om en problemstilling og kan minde om det, der betegnes som et scoping review.

Systematiske reviews

 • Litteratursøgningen skal i princippet identificere alt, hvad der er skrevet om problemstillingen (inklusiv grå litteratur) for at undgå bias i data-/litteraturgrundlaget. Der findes prædefinerede protokoller og standarder for hvordan du skal foretage litteratursøgningen, hvordan du kvalitetsvurderer den fundne litteratur (critical appraisal) og hvordan din afrapportering skal se ud (f.eks. PRISMA).

Scoping reviews

 • Betegnes ofte som et forarbejde til systematiske reviews, idet du laver en kortlægning af den eksisterende litteratur inden for et felt - hvor meget er der skrevet, hvordan skrives der om emnet, og hvor er der huller eller brug for opdatering inden for feltet. Et scoping review er med andre ord med til at sætte konteksten for et givent forskningsområde. Ofte afdækker du et lidt bredere emnefelt inklusiv flere forskellige typer af studier.

Meta-analyser

 • Relaterer sig ofte til systematiske reviews, og her benytter du statistiske metoder til at aggregere kvantitative data fra minimum to og gerne flere studier om en given problemstilling. Studierne skal være funktionelt sammenlignelige empiriske studier.

Traditional narrative reviews

 • Her er grundlaget for litteraturgennemgangen ofte en subjektivt udvalgt mængde litteratur, som eksperter inden for feltet gennemgår. Målet med et traditional narrative review er at præsentere ”the current state of knowledge” om et bestemt emne- eller fagområde, og der er ofte også et ønske om at fremkomme med nye perspektiver eller forståelser via reviewet.


Læs mere om reviews

Protokoller

 • CAMPBELL COLLABORATION
  Kontakt "Coordinating groups" for de enkelte fagområder.
 • OPEN SCIENCES FRAMEWORK REGISTRY
  OSF er en gratis, open source samarbejdsplatform for forskere. Her kan du dele publikationer, data og igangværende forskningsprojekter.    
 • PROSPERO (International prospective register of systematic reviews)
  Database til registrering af protokoller for systematiske reviews, sådan at dit reviewarbejde kan synliggøres allerede i den tidligste fase af forløbet. Hensigten er at undgå emneoverlap og skabe gennemsigtighed omkring eventuelle ændringer i fokus (for at imødegå publikationsbias). Indeholder tjekliste for indhold af protokol.
 • PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis Protocols)
  Tjekliste til at udvikle og afrapportere protokollen.

Fokusering af forskningsspørgsmålet

PICO

PICO er et skema, der hjælper til at formulere et fokuseret spørgsmål og danne baggrund for en litteratursøgning. Det fokuserede spørgsmål hjælper til at strukturere, konkretisere og afgrænse litteratursøgningen. Det fokuserede spørgsmål kan tage udgangspunkt i PICO-modellen, der beskriver 4 dele af kliniske spørgsmål:

P = the patient or problem being addressed
I = the intervention or exposure being considered
C = the comparison intervention or exposure where relevant
O = the clinical outcomes of interest  

Et eksempel på et forskningsspørgsmål kunne være:
Er mentaliseringsbaseret terapi en effektiv behandlingsform for kvinder med borderline personlighedsforstyrrelse?”

Hvis du anvender PICO til strukturering af spørgsmålet, kunne det se sådan ud. Du kan med fordel også notere dine engelske søgeord:

 

Mere om PICO:

METODEHÅNDBOGEN. Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer. Sundhedsstyrelsen, 2017. Se side 18. 

Udover PICO findes der en række andre redskaber, f.eks.:

 • PIRO (Population, Index test, Reference standard and Outcomes)
 • SPICE (Setting (context) – Perspective– Intervention – Comparison – Evaluation)
 • SPIDER (Sample ‐ Phenomenon of Interest – Design (of study) – Evaluation ‐ Research type)

Software til systematiske reviews

 • Covidence 
  Webbaseret værktøj, der hjælper dig gennem processen med at sortere dine referencer, knytte PDF-filer til og holde styr på, hvilke referencer, du ekskluderer og inkluderer med en note knyttet til.
  Du kan invitere kollegaer med ind for at vurdere referencerne.
  Ansatte og studerende ved Aarhus Universitet samt ansatte på Aarhus Universitetshospital kan få  institutionsadgang. 
  For at få adgang skal du henvende dig til dit bibliotek.
  Øvrige har mulighed for en ”free trial”, dog med en begrænsning på 500 referencer.
 • EPPI reviewer
  Software, der bruges til alle typer af reviews, bl.a. literature reviews, systematiske reviews, meta-analyser og narrative reviews.
  Systemet er udviklet af The EPPI-Centre ved Social Science Research Unit for UCL Institute of Education, University of London. 
  Det er betalingsbelagt, AU har ikke adgang.
 • DistillerSR
  Software til at håndtere processen med at lave systematiske reviews. Programmet er canadisk og udviklet sammen med McMaster.    
  Det er betalingsbelagt, AU har ikke adgang.
 • Rayyan - a web and mobile app for systematic reviews
  Programmet kan holde styr på referencerne på titel/abstract niveau, men kan ikke håndtere fuldtekst. Det er udviklet i Qatar og gratis.
 • SR ToolBox
  Et webbaseret katalog af værktøjer, der understøtter processen med at lave systematiske reviews på tværs af flere domæner.
  Udviklet af Christopher Marshall fra York Health Economics Consortium, University of York og er frit tilgængeligt.    

Vurdering af studiers kvalitet

Critical appraisal er den systematiske gennemgang og vurdering af forskningsartikler med det formål at vurdere deres troværdighed og kvalitet. Der eksisterer forskellige tjeklister afhængig af, hvilket studiedesign, der er anvendt i den artikel, der vurderes. Listen herunder er ikke fuldstændig, men til inspiration:

Afrapporteringsstandarder

Afrapporteringsstandarder er udviklet med det formål at sikre en komplet, præcis og transparent afrapportering af forskningsstudier.

 • PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses)
  Værktøj bestående af en tjekliste og et flowdiagram, der indeholder minimumskrav til afrapportering af det systematiske review eller metaanalyser. 
 • Equator network (Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research)
  Et international netværk, der arbejder for at forbedre kvaliteten af medicinsk forskningslitteratur ved at fremme transparent og præcis afrapportering af undersøgelser.

Relevante ressourcer om systematiske reviews

 • August
  Gruppe under Aarhus Universitet, der arbejder med systematiske reviews indenfor dyreforskning.  
 • ClinicalTrials.gov 
  Database, hvor du kan registrere og søge i protokoller for kliniske studier. Hensigten er at imødegå publikationsbias og synliggøre igangværende studier. Registrering er frivillig (dog obligatorisk for nogle typer studier i USA).
 • Grå litteratur
  Du kan finde nyttige links til databaser for grå litteratur på Karolinska Institutet Universitetsbibliotek.
 • KUB Systematic Review Service
  Københavns Universitetsbibiotek har lavet en libguide til systematiske reviews.
 • PRESS Evidence Based Checklist (Peer Review of Electronic Search Strategies) 
  Rapporten præsenterer en evidensbaseret tjekliste, der kan bruges til, at du selv eller en kollega vurderer din søgestrategi. Tjeklisten findes på side 39.   
 • SYRCLE
  Center ved Radboud University Medical Center, som udfører og underviser i systematiske reviews af dyrestudier.

Litteratur om systematiske reviews

Særligt for Arts

 • Hart, C. (2018). Doing a literature review: Releasing the social science research imagination (2nd ed.). London: Sage Publications.  
  Denne bog er et vægtigt bidrag, bl.a. fordi den er målrettet speciale- og ph.d.-studerende. Bogen præsenterer metoder og teknikker til udvikling af literature reviews og går i dybden med de forskellige trin i processen og de færdigheder, der kræves.
 • Greenhalgh, T. , Thorne, S.E. & Malterud, K. (2018). Time to challenge the spurious hierarchy of systematic over narrative reviews?European Journal of Clinical Investigation, 48(6), e12931. doi: 10.1111/eci.12931.
  I artiklen definerer forfatterne forskelle og ligheder mellem ”systematiske reviews” og ”narrative reviews og diskuterer muligheder og begrænsninger ved de forskellige typer af forskningsoversigter.
 • Grønning, A., Drotner, K. & Rasmussen, L. T. (2018). Et diskussionspapir om litteratursøgning på Humaniora. Institut for Kulturvidenskaber Syddansk Universitet, U6.
  Dette papir beskriver, hvorfor behovet øges på det humanistiske forskningsfelt for viden om, færdigheder og kompetencer i litteratursøgning, og det angiver, hvordan humanistiske forskere og studerende udarbejder og bedømmer litteraturoversigter.
 • Maclure, M. (2005). "Clarity bordering on stupidity": where’s the quality in systematic review?Journal of Education Policy 20(4), 393-416. doi: 10.1080/02680930500131801.
  Her præsenteres et kritisk perspektiv på systematiske reviews som kilde til videnskabelig erkendelse inden for pædagogisk forskning. Forfatteren lægger op til at overveje, om dybdegående læsning af få kilder kan bidrage mere til et forskningsprojekt end overfladisk screening af mange.    

Særligt for BSS

Hvis du kun har tid til at orientere dig i én tekst, anbefaler vi artiklen af Papaioannou et al., 2010.

 • Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. Malden, MA: Blackwell Pub.
  Bogen er en grundig gennemgang af en syvpunkts guide til at lave systematisk reviews inden for social sciences. Hvert trin i processen beskrives og suppleres med eksempler, tjeklister og retningslinjer.

Særligt for Health


Systematisk litteratursøgning

Grib din søgeproces struktureret an og tilrettelæg din søgning på forhånd. Så kan du minimere risikoen for at reproducere allerede eksisterende forskning, og du har en større chance for at undgå skævheder og bias.

Alerts

Læs mere om hvordan du får alerts på artikler, nye numre af tidsskrifter samt nye resultater på dine tidligere søgninger. 

Referencehåndtering

AU Library supporterer referenceværktøjet EndNote, som alle ansatte og studerende ved Aarhus Universitet har fri adgang til.