Aarhus Universitets segl

Fagside for dansk som andetsprog

På denne side finder du et udvalg af nyttige ressourcer til studiet af dansk som andetsprog. Fagsiden indeholder vigtige informationskilder inden for dansk som andetsprog, tosprogethed, flersprogethed og sprogundervisning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Biblioteket i Emdrup lukker for bestilling af bøger fra de fysiske samlinger i kælderen frem til 1. januar


Fra 15. maj til 1. januar lukkes for bestillinger af bøger fra bibliotekets samlinger i kælderen i Emdrup, det drejer sig om Tidsskriftsamlingen, Magasinet, Børne- og billedbogssamlingen, Specialesamlingen, Undervisningsmaterialer/skolebogssamlingen, samt ældre pæd. samlingen.

Fra 1. juli til 1. januar vil der også være lukket for udlån af bøger fra  disse samlinger. Det vil ikke berøre udlån og bestilling af bøger fra Hovedsamlingen (stueetagen) og fjernmagasinet.

Årsagen er, at biblioteket som led i arealoptimeringsprojektet skal flytte fra stueetagen til kælderen for at gøre plads til to nye auditorier, men desværre er der sket en større vandskade i kælderen, som gør det nødvendigt at gulvet graves op, samtidig skal der opsættes kompaktreoler i kælderen for at gøre plads til samlingerne.

Det vil dog fortsat være muligt at bestille bøger fra andre biblioteker til afhentning på biblioteket via https://library.au.dk/biblioteker/emdrup/.

På vegne af DPU

Christine Wernberg Dalhoff
Sekretariatsleder

Databaser

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • AU Library og Det Kongelige Bibliotek
  Basen indeholder fysiske og digitale materialer fra AU Library (Det Kgl. Bibliotek). Dvs. bøger, lydbøger, tidsskrifter, artikler, aviser, noder, musik, spil, specialer og afhandlinger. Desuden tilbyder AU Library adgang til en lang række databaser med meget forskelligt indhold: Artikler, tidsskrifter, e-bøger, filmmanuskripter, ordbøger, encyklopædier, leksika, lovsamlinger, statistik og meget mere. Det er også her, man kan se sin udlånsstatus, forny og reservere materialer.

 • ERIC (Educational Resources Information Center) 
  Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur. 
 • FIS-Bildung Literaturdatenbank
  Den tyske fagdidaktiske og pædagogiske fagportal, som ved én indgang samler adgang til faglig information fra en lang række pædagogiske databaser.
 • PsycINFO
  International base. Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra PsycArticles
 • Project Muse
  International forskningsdatabase med bøger og tidsskrifter. Flersproget, med nyeste tidsskrifter inden for humaniora, herunder sprog og lingvistik.
 • Se flere databaser inden for sprog og litteratur.

Elektroniske ressourcer og portaler

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Dansk som andetsprog på EMU Danmarks læringsportal
  Side med Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i Dansk som andetsprog - basis.
 • Videnomlæsning.dk
  Hjemmeside for Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne. Videnomlæsning.dk samler, skaber og spreder viden om literacy, læsning, skrivning og sprog. Indeholder information om konferencer m.m. Udgiver af tidsskriftet Viden om Literacy; de enkelte temanumre kan bestilles eller downloades som PDF.

Tidsskrifter

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Sprogpædagogiske centre i DK

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Sprogpædagogisk Informationscenter
  Centret vedligeholder AU Library, Emdrup's fremmed- og andetsprogspædagogiske bog- og tidsskriftsamling samt tilhørende elektroniske ressourcer. Centret bidrager til sprogpædagogisk oplysningsvirksomhed ved at samarbejde med tidsskriftet Sprogforum. Sprogpædagogisk Informationscenter modtager og videregiver information samt besvarer forespørgsler nationalt som internationalt. Alle kan henvende sig til centret for at få råd og vejledning til litteratursøgning inden for sprog, fremmed- og andetsprogsundervisning, herunder kultur og litteratur i sprogundervisningen.
 • ECML.dk - Kontaktpunkt Danmark

  ECML - Kontaktpunkt Danmark har som mission at fremme excellence og innovation i sprogundervisningen. Det danske ECML Kontaktpunkt fungerer som bindeled mellem det europæiske netværk og de danske undervisningsmiljøer. Formålet er at skabe et bredt funderet nationalt netværk, der kan fungere som en lærings- og vidensdelingsplatform med henblik på at sikre fortsat udvikling. Det danske kontaktpunkt var tidligere en selvstændig enhed, men med oprettelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog blev det besluttet at indlejre kontaktpunktet i centret. 

 • (NCFF) Det Nationale Center for Fremmedsprog 
  Centret har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer. 
 • Se flere nordiske og internationale centre på Sprogpædagogisk Informationscenters liste

Ordbøger

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.
   

Udvalgte opslagsværker

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Nordiske databaser

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Bibliotek.dk
  Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer.
 • Infomedia
  Avisdatabase med artikler og anmeldelser m.m. fra danske aviser og magasiner.
 • Bibsys (Oria)
  Det fælles bibliotekskatalog for de norske universitetsbiblioteker, nationalbiblioteket og en række fagbiblioteker.
 • DIVA
  DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.
 • LIBRIS
  LIBRIS er den svenske nationale søgetjeneste med information om titler på svenske biblioteker, herunder svenske forsknings- og specialbibliotekers samlinger af bøger og tidsskrifter m.m. Det svenske Kungliga Biblioteket har ansvaret for drift af og udvikling af søgetjenesten.
 • Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
  Flersproget forskning fra Danmark, Norge og Sverige om 0-6 årige børn. (2006-)
  læs om basen her
 • Danmarks Forskningsportal, NORA
  Database for dansk forskning og forskningspublikationer

Flere internationale databaser

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Scopus
  Bred database dækker alle fag. Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Scopus indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base, og den meget omfattende indeksering og efterbehandling af citerede artikler gør Scopus til et rigtig godt alternativ til mere fagspecifikke databaser. Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi).
 • WorldCat
  International biblioteksdatabase (inkl. danske, nordiske og tyske udgivelser). Her søger du i mere end 10.000 biblioteker i hele verden.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
 • UlrichsWeb
  International tidsskriftbase. Alle fag.
 • Web of Science (ISI)
  Artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder disse fem baser:
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Conference Proceedings Citation Index- Science
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities

Værktøjer

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Udarbejdelse af litteraturhenvisninger APA-standard
 • Undervisningsministeriet – Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.
 • Skolelove, cirkulærer og bekendtgørelser
 • Dansk-Engelsk Uddannelsesterminologi
  I denne terminologiliste kan du finde engelske oversættelser af ca. 2.000 uddannelsesrelaterede ord og udtryk fra uddannelsesverdenen. Velegnet til bl.a. at finde begreber, emneord og synonymer.
 • EPPI
  The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.
 • EVA
  Danmarks evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.
 • PISA
  Program for International Student Assessment.

Specialer m.m.

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Her finder du de specialer, som er blevet indleveret til biblioteket. Husk at give tilladelse til offentliggørelse, hvis du vil dele dit speciale på biblioteks hjemmeside når du indleverer det til AU.

Bemærk:
For at få adgang til specialer og bachelorprojekter skal du være logget på: AU campus via AU Eduroam eller hjemmefra via AUs VPN OG bibliotekssystemet som studerende eller ansat ved AU.

 • Bibliotek
AU Library Emdrup

Fagredaktører

Annegret Friedrichsen

Forskningsbibliotekar

Kurser på AU library


Klik på nedenstående boks for at komme til vores kursusoversigt.

Vælg derefter det kursus eller sted, du ønsker at se i venstre menuen.Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.