Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for pædagogisk antropologi

Pædagogisk antropologi handler om at analysere kulturelle forhold og sociale processer i pædagogiske sammenhænge (eller i et pædagogisk perspektiv). Gennem etnografiske undersøgelser analyseres menneskers perspektiver, handlinger og relationer, som de formes og kommer til udtryk i hverdagsliv og uden for institutioner.

Godt sted at starte

 • Blackwell 
  Blackwell Encyclopedia of Sociology Online gives you instant access to the most authoritative and up-to-date scholarship in the field of sociology. (online)  

 • Dictionary of Sociology 
  With terms taken from sociology and the related fields of psychology, economics, anthropology, philosophy, and political science, it provides widespread coverage of all aspects of sociology, from adaptation to zero tolerance. (online) 

 • Dictionary of the social sciences 
  Collecting anthropology, sociology, political science, economics, human geography, cultural studies, and Marxism in one volume

 • Encyclopedia of social measurement 
  The Encyclopedia of Social Measurement excellently covers and integrates both qualitative and quantitative approaches to social science and social measurement (online)

 • Leksikon for det 21. Århundrede 
  Leksikonet rummer over 3200 opslag på emner, de etablerede leksika slet ikke nævner, eller hvor de skriver noget sludder. Det gælder først og fremmest bevægelserne - græsrodsorganisationerne -, men også begreber, lande og personer. (online)

 • Metodeguiden
  En introduktion til metodiske begreber og problemstillinger

Fagrelevante søgebaser

 • Anthrosource 
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til American Anthropological Associations publikationer inden for antropologi, etnografi og arkæologi. Alle årgange, fra første til seneste, er med.   

 • Anthropology Plus 
  Den mest omfattende bibliografi inden for antropologi. Er en sammenlægning af bibliografierne Anthropological Literature fra Harvard University og Anthropological Index fra Royal Anthropological Institute. Indekserer tidsskrifter, bøger, rapporter, antologier og nekrologer. Dækker perioden fra slutningen af 1800-tallet til i dag. Samtlige kernetidsskrifter indekseres sammen med en lang række mindre kendte publikationer fra hele verden.

 • ERIC (Educational Resources Information Center)
  Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur. 
 • Scopus 
  Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi). 

 • Web of Science 
  Web of Science (WoS) er en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder bl.a. disse baser:  
  • Science Citation Index Expanded 
  • Social Sciences Citation Index 
  • Arts & Humanities Citation Index  

 • PsycINFO
  International base. Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra PsycArticles
 • Proquest social sciences Journals 
  Søger i tyve databaser inden for samfundsvidenskaberne  

 • Sage Journals 
  E-tidsskriftsbase med videnskabelige, peerreviewede tidsskrifter inden for samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab og teknik. 
  Der er adgang til tidsskrifterne fra de nyeste numre, mens det varierer fra tidsskrift til tidsskrift, hvor langt adgangen går tilbage i tiden.  

  Brede kilder til viden

  • Bibliotek.dk
   Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer.
  • FIS Bildung Literaturdatenbank
   Bibliografien FIS Bildung Literaturdatenbank henviser til artikler, bøger, kapitler i bøger, ”gråt materiale” og online dokumenter inden for alle områder af pædagogik og uddannelse internationalt. Indholdet er fortrinsvis tysk og der er fuldtekstadgang til en del. Basen opdateres regelmæssigt.
  • JSTOR
   Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
  • OAPEN Library
   Forlagsbibliotek med fri adgang til et begrænset antal bøger inden for humaniora og samfundsvidenskaberne.
  • Scopus
   Bred database dækker alle fag. Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Scopus indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base, og den meget omfattende indeksering og efterbehandling af citerede artikler gør Scopus til et rigtig godt alternativ til mere fagspecifikke databaser. Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi.
  • Web of Science (ISI)
   Artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder disse fem baser:
   • Science Citation Index Expanded
   • Social Sciences Citation Index
   • Arts & Humanities Citation Index
   • Conference Proceedings Citation Index- Science
   • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities
  • WorldCat
   International biblioteksdatabase (incl. danske,  nordiske og tyske udgivelser. Her søger du i mere end 10.000 biblioteker i hele verden.

   Nordiske søgebaser

   Danmark

   • Bibliotek.dk 
    Bøger og tidsskrifter, der findes på danske folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotek.dk giver alle, der er registreret som låner på et bibliotek, mulighed for at bestille de materialer, der er registreret i databasen.    
   • Den Danske Forskningsdatabas
    I januar 2021 ophørte Den Danske Forskningsdatabase som en samlet søgetjeneste for danske forskningsinstitutioner.
    Linket henviser nu til alternative søgemuligheder, hvis du vil finde forskning fra danske forskningsinstitutioner.

   Finland

   Island

   Norge

   • Cristin - Current Information System in Norway
    Den norske parallel til Den Danske Forskningsdatabase.
   • Idunn
    Norske tidsskriftartikler i fuldtekst.
   • NIFU
    Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning’s forskningsområder omfatter hele det norske videns politiske område – fra grunduddannelse, over videregående uddannelse til forskning, invasion og kompetenceudvikling i arbejdslivet.
   • Nora
    Norske forskningspublikationer: Artikler, afhandlinger, bøger, forskningsrapporter, specialer. 
   • NORART
    Artikler i norske og nordiske tidsskrifter.
   • Bibsys (Oria)
    Her kan du søge i norske fag- og forskningsbiblioteks ressourcer: bøger, artikler, tidsskrifter, hovedopgaver m.m.

   Sverige

   • Find svenske emneord her

   • DIVA
    DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige.
   • Libris
    LIBRIS er det svenske nationalbiblioteks og de svenske forsknings- og universitetsbibliotekers fælles biblioteksbase med svensk litteratur tilbage til 1600-tallet: bøger, tidsskrifter, artikler, noder, kort, elektronisk materiale m.m. 
   • SwePub
    Den svenske parallel til Den Danske Forskningsdatabase: Referencer til svenske forskningspublikationer (bøger, kapitler i bøger, artikler, konferencebidrag, rapporter, afhandlinger, forskningsformidlende artikler fra svensk dagspresse m.m.). Materialet stammer fra svenske universiteter og andre forskningsinstitutioner.
    Der er fuldtekstadgang i form af open access (fri adgang) til en del af materialet.

   Skandinavien 

   • NB-ECEC
    Databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care samler ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Databasen bliver opdateret hvert år og er nu opdateret med alle studier fra perioden 2006-15.    
   • Nordforsk
    Et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbejde og giver råd om og indspil til nordisk forskningspolitik
    Om Nordforsk
   • Nordisk samarbejde om uddannelse og forskning

   Forskningsportaler og e-ressourcer

   • AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

    særlige fokusområder er arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, uligheden, det offentliges økonomi, samfundsvelstanden og økonomiske muligheder i den grønne omstilling.

    Arbejderbevægelsens Erhvervsråd blev stiftet i 1936 af det daværende LO og Det Kooperative Fællesforbund som arbejderbevægelsens hovedorganisation på det økonomiske og erhvervspolitiske område.

   • Danmarks Statistik
   • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
    Indsamler, analyserer og distribuerer resultater om forskning på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.

   • EPPI
    The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.

   • Eurostat
    EU's statistikorganisation, som kontrollerer medlemslandenes statistik.

   • EVA
    Danmarks evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.

   • Folketinget

   • Ifous – innovation, research and development in schools and pre-schools
    – is a nonprofit independent research and development (R & D) institute that works to stimulate practice-oriented research in the field of education. The aim is to support school providers in implementing research-based education and to help teachers and school-leaders to plan, carry out and evaluate teaching on the basis of research-based methods and procedures.
   • Infomedia
    Avisdatabase med danske aviser og magasiner.

   • NIFU
    Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en non-profit stiftelse.
    NIFUs forskning omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra grunnopplæring, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.
   • NOKUT
    Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.
    Formålet med NOKUT er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved
    • å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.
    • å godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse i Norge
   • Nordisk samarbejde om uddannelse og forskning

   • OECD
    The Organisation for Economic Co-operation and Development.

   • PISA
    Program for International Student Assessment.

   • Rådet for børns læring
    Rådet følger, vurderer og rådgiver børne- og undervisningsministeren om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen.

   • Skolelove, cirkulærer og bekendtgørelser

   • Skolporten
    Informationsovervågning om saktuelle svenske skolenyheder, den nyeste skoleforskninge og konferencer.

   • Skolverket
    The central administrative authority for the Swedish public school system for children, young people and adults, as well as for pre-school activities and child care for school children. Government and Parliament specify goals and guidelines for preschool and school through the Education Act, curricula etc. The task of the Agency is to work actively for the achievement of these goals. The Agency steers, supports, follows up and evaluates the work of municipalities and schools with the purpose of improving quality and the result of activities to ensure that all pupils have access to equal education. 

   • Socialstyrelsen
    Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har til opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik.

   • Tænketanken DEA

    producerer viden, debat og netværk om tidlige indsatser for 0-6-årige, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser samt forskning og innovation. Dea er en non-profit og politisk uafhængig tænketank.

   • Uddannelses- og forskningsministeriet

   • Børne- og Undervisningsministeriet

   • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
    VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet,, der beskæftiger sig med analyser og forskning indenfor: social- og sundhedsområdet, børn- og familie, ældre, beskæftigelse, uddannelse samt økonomi og administration. Centeret skal ifølge loven bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer og styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor.

   • Wikipedia

    Specialer m.m.

    Tidsskrifter

     • déjà lu
      Déjà Lu ("Already read") is an initiative of the World Council of Anthropological Associations that aims at pluralizing the dissemination of anthropological knowledge on a global level. It is a journal that respects the academic decisions made by the reviewers of the author's community of origin to avoid the imposition of hegemonic international styles or canons.

     Fagredaktører

     Vibeke Jartoft

     Forskningsbibliotekar

     Kurser

     Ingen nyheder i denne liste     Specialer for DPU og AU

     Indgang til specialer for de forskellige fagområder under DPU.

     Guide til informationssøgning

     En skabelon og værktøj til at komme i gang med informationssøgning opgaveskrivningen.


     paragraftegn

     Ophavsret

     Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

     Informationssøgning

     Informationssøgning

     Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

     Mere til dig som studerer

     Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.