Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for pædagogisk psykologi

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for pædagogisk psykologi. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

Søgebaser

 • PsycINFO International base. Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra
  PsycArticles
 • ERIC (Educational Resources Information Center) 
  Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur.
 • Anthrosource
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til American Anthropological Associations publikationer inden for antropologi, etnografi og arkæologi. Alle årgange, fra første til seneste, er med. 
 • Australian Education Index
  Den største Australske base inden for uddannelse og undervisning og rummer politikker, forskning og praksis vedr. undervisning og uddannelse.
 • British Education Index
  Giver adgang til artikler, bøger og konferencepapirer, fortrinsvis udgivet i Storbritannien. Basen rummer alle aspekter af undervisning (alle niveauer) og pædagogik.
 • Emerald
  Relevant database ifm. bl.a. ledelses-, management- og organisationspsykologi. Der er adgang til fuldtekst i alle tidsskrifter og de fleste bøger. Tidsdækning 1989-.
 • ProQuest Social Sciences
  Søgning på tværs af 18 “social science databaser”,incl. PsycINFO. Du får mange referencer, når du søger i denne samling. Vi anbefaler, at du anvender “Advanced search” og bruger søgefeltet ”Anywhere except full text”.
 • Scopus
  Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Tværvidenskabelig. Tidsdækning 1960-. CA. 65 mio. referencer. Alle artikler i PubMed er også søgbare i Scopus. God base til tværfaglige emner.
 • Web of Science (WoS)
  Artikelbase og citationsindeks. Tværvidenskabelig base med en unik emneindgang til international akademisk litteratur (især amerikansk), da den muliggør kædesøgning via de registrerede artiklers referencelister. Der kan vælges mellem 5 forskellige baser. Ca 54 mio. referencer. Delvis fuldtekst. Tidsdækning 1900-. God base til tværfaglige emne.

Se alle psykologi-databaser ved AU Library

Se også fagsiden for  Psykologi

Nordiske søgebaser

Danmark

 • Bibliotek.dk 
  Bøger og tidsskrifter, der findes på danske folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotek.dk giver alle, der er registreret som låner på et bibliotek, mulighed for at bestille de materialer, der er registreret i databasen.    
 • Den Danske Forskningsdatabase
  Referencer til danske forskningspublikationer (artikler, papers, afhandlinger, bøger, kapitler i bøger, rapporter m.m.) fra danske universiteter især, men også fra andre højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd etc.
  Der er af og til fuldtekstadgang i form af open access (fri adgang) til publikationerne.
  Basen kan bruges til at lokalisere ekspertise, finde litteratur inden for bestemte fagområder og oplysninger om forskningsaktiviteter.
  Basen er dog ikke 100% dækkende.

Finland

Island

Norge

 • Cristin - Current Information System in Norway
  Den norske parallel til Den Danske Forskningsdatabase.
 • Idunn
  Norske tidsskriftartikler i fuldtekst.
 • NIFU
  Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning’s forskningsområder omfatter hele det norske videns politiske område – fra grunduddannelse, over videregående uddannelse til forskning, invasion og kompetenceudvikling i arbejdslivet.
 • Nora
  Norske forskningspublikationer: Artikler, afhandlinger, bøger, forskningsrapporter, specialer. 
 • NORART
  Artikler i norske og nordiske tidsskrifter.
 • Bibsys (Oria)
  Her kan du søge i norske fag- og forskningsbiblioteks ressourcer: bøger, artikler, tidsskrifter, hovedopgaver m.m.

Sverige

 • DIVA
 • DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.
 • Libris
  LIBRIS er det svenske nationalbiblioteks og de svenske forsknings- og universitetsbibliotekers fælles biblioteksbase med svensk litteratur tilbage til 1600-tallet: bøger, tidsskrifter, artikler, noder, kort, elektronisk materiale m.m. 
 • SwePub
  Den svenske parallel til Den Danske Forskningsdatabase: Referencer til svenske forskningspublikationer (bøger, kapitler i bøger, artikler, konferencebidrag, rapporter, afhandlinger, forskningsformidlende artikler fra svensk dagspresse m.m.). Materialet stammer fra svenske universiteter og andre forskningsinstitutioner.
  Der er fuldtekstadgang i form af open access (fri adgang) til en del af materialet.

Skandinavien 

Brede kilder til viden

 • Bibliotek.dk
  Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer.
 • FIS Bildung Literaturdatenbank
  Bibliografien FIS Bildung Literaturdatenbank henviser til artikler, bøger, kapitler i bøger, ”gråt materiale” og online dokumenter inden for alle områder af pædagogik og uddannelse internationalt. Indholdet er fortrinsvis tysk og der er fuldtekstadgang til en del. Basen opdateres regelmæssigt.
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  Online katalog der registrerer og giver giver gratis adgang til open access forskning af høj kvalitet og peer-reviewede tidsskrifter.
 • Infomedia
  Avisdatabase med danske aviser og magasiner.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
 • PubMed
  Meget omfattende bibliografisk database, der dækker bl.a. medicin og psykiatri, ca. 26 mio. referencer. Quickguide.
 • WorldCat
  International biblioteksdatabase (incl. danske,  nordiske og tyske udgivelser. Her søger du i mere end 10.000 biblioteker i hele verden.

Forskningsportaler og e-ressourcer

Følgende kilder udgør en palet af forskellige institutioner og sektorforskningsinstitutioner, der kan være relevante at søge i, da rapporter og udgivelser herfra ikke nødvendigvis kan findes gennem bibliotekernes databaser.

 • Børnerådet  
  Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er rådets opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat. 
 • Center for ungdomsforskning
  Forskningscenter og -portal på Aalborg Universitet.
 • Cultural Historical Activity Theory (CHAT)
  Wiki’en er oprettet af  Andy Blunden
 • Danmarks Statistik  
 • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 
  Indsamler, analyserer og distribuerer resultater om forskning på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.
 • Encyclopedia on Early Childhood Development
  The Encyclopedia is a comprehensive, reliable and easy-to-use reference tool, a unique and free resource devoted to promoting accessibility and knowledge transfer of the best knowledge on early childhood development.
 • EPPI 
  The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.  
 • Eurostat 
  EU's statistikorganisation, som kontrollerer medlemslandenes statistik.  
 • EVA 
  Danmarks evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.  
 • Folketinget   
 • Kritische Psychologie 
  Tysk hjemmesiden om kritisk psykologi, der drives af prof. dr. Morus Markard ved Freie Universitet i Berlin.  
 • Leksikon for det 21. århundrede
 • Marxists Internet Archive
  Link med særlig relevans for psykologi
 • Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion 
  Centret er den del af University College Syddanmark. Centret skaber, indsamler og formidler viden i krydsfeltet mellem forskning og praksis, i tæt samarbejde med offentlige og private virksomheder, samt andre aktører.  
 • OECD 
  The Organisation for Economic Co-operation and Development.  
 • OAPEN Library 
  Forlagsbibliotek med fri adgang til et begrænset antal bøger inden for humaniora og samfundsvidenskaberne.  
 • PISA 
  Program for International Student Assessment. 
 • Skolelove, cirkulærer og bekendtgørelser  
 • Skolerådet 
  Uafhængigt råd i Danmark, der har til formål at følge, vurdere og rådgive børne- og undervisningsministeren om kvaliteten i folkeskolen og ungdomsskolen.
 • Skolporten
  Informationsovervågning om aktuelle svenske skolenyheder, den nyeste skoleforskninge og konferencer.
 • Skolverket 
  The central administrative authority for the Swedish public school system for children, young people and adults, as well as for pre-school activities and child care for school children.
 • Socialstyrelsen 
  Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har til opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik. 
 • Undervisningsministeriet
 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet,, der beskæftiger sig med analyser og forskning indenfor: social- og sundhedsområdet, børn- og familie, ældre, beskæftigelse, uddannelse samt økonomi og administration. Centeret skal ifølge loven bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer og styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor.
 • What Works Clearinghouse
  The What Works Clearinghouse (WWC) provides educators, policymakers, researchers, and the public with a central source of scientific evidence on what works in education to improve student outcomes. Its goal is to help decision-makers contend with differing messages from research studies and product offerings. It does this by providing a web portal of comprehensive, systematic, high-quality reviews of studies on the effectiveness of educational programs, products, practices, and policies
 • Wikipedia

  Literature reviews

   Specialer og afhandlinger

    Fagredaktører

    Vibeke Jartoft

    Forskningsbibliotekar

    Kurser

    Ingen nyheder i denne liste


    Referencehåndtering

    Udarbejdelse af litteraturlister og referencer.

    Guide til informationssøgning

    En skabelon og værktøj til at komme i gang med informationssøgning opgaveskrivningen.


    paragraftegn

    Ophavsret

    Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

    Informationssøgning

    Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

    Mere til dig som studerer

    Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.