Aarhus Universitets segl

Fagside for Jura

På fagsiden for jura finder du udvalgte kilder til artikelsøgning og kilder inden for dansk jura samt EU-kilder, internationale, norske og svenske kilder.

Artikelbaser

Danske 

 • DJØF Forlag online udgivelser
  Forlaget DJØF udgiver en række juridiske tidsskrifter:
  EU-ret og menneskeret
  Kendelser om fast ejendom
  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
  Tidsskrift for miljø
  Juristen
 • Tidsskrifter via Karnov Group
  Ugeskrift for Retsvæsen (UFR)
  Tidsskrift for Kriminalret (TFK)
  Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (TBB)
  Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling (FED)
  Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD)
  Tidsskrift for Familie og Arveret (TFA)
  Tidsskrift for Landbrugsret (TFL)
  Erhvervsjuridisk Tidsskrift (ET)
  Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS)
  NB: Der er ikke fjernadgang til Karnov, dog kan du som studerende ved Aarhus Universitet få adgang til Karnov hjemmefra ved at registrere dig via dette link.     

Internationale

 • Beck-online
  Databasen indeholder følgende typer information, relateret til tysk lovgivning: Tidsskrifter, tidsskriftartikler, bøger, kommentarer, lovgivning og domspraksis.
  Søgeguidelines kan ses under rubrikken ”Hilfe” i den røde navigationslinie.
  Vælg "beck-online premium" under ”Unser beck-online” for at søge i det, som AU har adgang til. Der er off-campus adgang til databasen.
 • Heinonline
  Internationale juridiske tidsskrifter i fuldtekst.
 • KluwerArbitration
  International voldgift, aftaler, organisationer mm. Kilder i fuldtekst.
 • Kluwer Law Online
  Internationale juridiske tidsskrifter i fuldtekst, mest EU-ret og skatte - og erhvervsret.
 • Scopus
  Scopus er både artikelbase og citationsindeks og dækker alle fag foruden samfundsvidenskab.
 • Web of Science - Social Science Citation Index
  Web of Science (WoS) er en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Meget er tilgængeligt i fuldtekst.
 • Westlaw
  Omfattende fuldtekstdatabase med engelske, amerikanske og europæiske retskilder. Desuden retskilder fra Australien, Canada m.fl. Indeholder et stort antal engelsksprogede juridiske tidsskrifter i fuldtekst. P.t. kun adgang fra campus.

Aviser og medier

 • Factiva
  Dow Jones Factiva giver adgang til omfattende globale nyheder fra aviser, nyhedsbreve, hjemmesider, virksomhedsrapporter og meget mere.
 • Infomedia
  Fuldtekstartikler fra danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Tidsdækning ca. 1990-. 
 • Retriever
  Nordens største mediearkiv af trykte nationale og internationale aviser, websider, blogs, TV og radio. Tidsperiode varierer efter kilde.    

Danske kilder - Lovforarbejder

 • Folketingstidende
  Folketingets officielle kanal for offentliggørelse af de autoritative dokumenter, der behandles i Folketingssalen, dvs. lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser og mundtlige § 20-spørgsmål og dokumenter, der er knyttet til disse sager. Adgang til folketingstidende for folketingsåret 2009-10 til i dag på folketingstidende.dk. Adgang til folketingstidende for folketingsårene 1953-2008 på e-folketingstidende
  Se hvordan du finder forarbejderne i vores video.
 • Folketingets webside
  Indeholder, lovforslag, beslutningsforslag, aktstykker, forespørgsler, ministerredegørelser, udvalgsdokumenter, betænkninger og beretninger vedr. udvalgene, afstemninger, mødereferater mm.(=Folketingstidende). Dækning af folketingsår se web-arkivet.
 • Grundloven 1849
  Elektronisk adgang til forarbejder til Grundloven 1849.
 • Karnovs lovsamling
  Her finder du gældende dansk lovgivning med kommentarer, du finder afgørelser samt referencer til juridisk litteratur, udtalelser fra Folketingets ombudsmand mm. Endvidere adgang til en række juridiske tidsskrifter.
  NB: Der er ikke fjernadgang til Karnov, dog kan du som studerende ved Aarhus Universitet få adgang til Karnov hjemmefra ved at registrere dig via dette link.
 • Lovgivningsprocessen og dens dokumenter i Danmark
 • Retsinformation
  Retsinformation giver adgang til gældende love, historiske love samt bekendtgørelser, cirkulærer, anordninger, Folketingets dokumenter og til Folketingets Ombudsmands beretninger. Dækning: 1985-86 og frem.
  Indeholder ikke lovgivning der alene vedrører Grønland eller Færøerne.
 • Service for Centraladministrationen
  Her kan du få adgang til nummererede kommissionsbetænkninger i fuldtekst.
   

Danske kilder - Domme

 • Karnovs lovsamling
  Her finder du gældende dansk lovgivning med kommentarer, du finder afgørelser samt referencer til juridisk litteratur, udtalelser fra Folketingets ombudsmand mm. Endvidere adgang til en række juridiske tidsskrifter.
  NB: Der er ikke fjernadgang til Karnov, dog kan du som studerende ved Aarhus Universitet få adgang til Karnov hjemmefra ved at registrere dig via dette link.
 • Ankestyrelsens principmeddelelser
  Principmeddelelser fra Ankestyrelsen er en bindende retskilde i anonymiseret form som kommunerne m.fl. anvender ved afgørelser i lignende sager.
 • Anklagemyndighedens vidensbase
  Her kan du finde danske udvalgte domme på strafferetsområdet, oversigt over straf og forseelse inden for bedrageri- og narkotika-domme samt Rigsadvokatmeddelelsen. Se mere om, hvordan du søger i basen.

 • Arbejdsretsportalen
  Portalen indeholder hovedparten af Arbejdsrettens domme, faglige voldgiftskendelser fra det private område og ansættelsesretlige domme.  Alle domme og kendelser ligger som fuldtekst med resumé. Portalen indeholder desuden en omfattende lov- og regeldel samt udvalgt litteratur.
 • ED-lovportalen
  Portalen giver adgang til dansk leje- og boliglovgivning med tilgrænsende lovområder, de tilhørende administrative forskrifter samt domme og afgørelser. Indeholder desuden gældende (ajourført til dato) og historisk lovgivning samt kommende lovændringer mm. Giver adgang til Grundejernes domssamling fra 1988, Administrative afgørelser fra 1998, tidsskriftet Huset Jura fra 1998 og lærebøger om leje- og boligret.
 • Folketingets ombudsmand
  Find udtalelser fra Folketingets ombudsmand.
 • Domsdatabasen
  Danmarks Domstole har udviklet Domsdatabasen, hvor du kan søge og finde domme afsagt ved domstolene. Du kan finde pseudonymiserede domme fra Højesteret, Landsretterne, Sø- og Handelsretten og i nogle tilfælde også byretterne.
  Bemærk at databasen er lanceret i januar 2022 og der foreløbig kun er et mindre udvalg. Databasen udbygges løbende.
 • Udbudsretlig Materialesamling
  For at få vist hele indholdet, kan du henvende dig til kontaktbibliotekarerne for Jura på AU Library og få kodeord.
  I materialesamlingen kan du finde 
  Afgørelser fra Klagenævnet for Udbud samt kommentarer og resuméer hertil. Du kan også finde KOFA afgørelser, som er det norske klagenævn for udbud.

Danske kilder - Love

 • Karnovs lovsamling
  Her finder du gældende dansk lovgivning med kommentarer, du finder afgørelser samt referencer til juridisk litteratur, udtalelser fra Folketingets ombudsmand mm. Endvidere adgang til en række juridiske tidsskrifter.
  NB: Der er ikke fjernadgang til Karnov, dog kan du som studerende ved Aarhus Universitet få adgang til Karnov hjemmefra ved at registrere dig via dette link.
 • Lovtidende
  I Lovtidende kundgøres de danske love. For at være trådt i kraft, skal danske love være kundgjort på Lovtidende.     
 • Retsinformation
  Retsinformation giver adgang til gældende love, historiske love samt bekendtgørelser, cirkulærer, anordninger, Folketingets dokumenter og til Folketingets Ombudsmands beretninger. Dækning: 1985-86 og frem.
  Indeholder ikke lovgivning der alene vedrører Grønland eller Færøerne.
 • Folketingstidende
  Folketingets officielle kanal for offentliggørelse af de autoritative dokumenter, der behandles i Folketingssalen, dvs. lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser og mundtlige § 20-spørgsmål og dokumenter, der er knyttet til disse sager. Adgang til folketingstidende for folketingsåret 2009-10 til i dag på folketingstidende.dk. Adgang til folketingstidende for folketingsårene 1953-2008 på e-folketingstidende.
 • Folketingets webside
  Indeholder, lovforslag, beslutningsforslag, aktstykker, forespørgsler, ministerredegørelser, udvalgsdokumenter, betænkninger og beretninger vedr. udvalgene, afstemninger, mødereferater mm.(=Folketingstidende). Dækning af folketingsår se web-arkivet.
 • Arbejdsretsportalen
  Portalen indeholder hovedparten af Arbejdsrettens domme, faglige voldgiftskendelser fra det private område og ansættelsesretlige domme.  Alle domme og kendelser ligger som fuldtekst med resumé. Portalen indeholder desuden en omfattende lov- og regeldel samt udvalgt litteratur.
 • ED-lovportalen
  Portalen giver adgang til dansk leje- og boliglovgivning med tilgrænsende lovområder, de tilhørende administrative forskrifter samt domme og afgørelser. Indeholder desuden gældende (ajourført til dato) og historisk lovgivning samt kommende lovændringer mm. Giver adgang til Grundejernes domssamling fra 1988, Administrative afgørelser fra 1998, tidsskriftet Huset Jura fra 1998 og lærebøger om leje- og boligret.
 • Dokumenttyper relateret til loven.

Danske kilder - Andre

 • Bibliotek.dk
  Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder oplysninger om alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer. Materialerne kan bestilles til afhentning på eget bibliotek.
 • Danmarks Forskningsportal
  Forskningsportalen indsamler og organiserer data om dansk publiceret forskning, f.eks. videnskabelige artikler, ph.d.-afhandlinger, konferencebidrag m.m.
  Data indsamles fra 3 store globale tjenester samt danske forskningsinstitutioners lokale systemer.
 • Projekt Jurabog
  Projekt vedrørende digitalisering af ældre dansk juridisk litteratur i bogform. Du kan tilgå litteraturen gratis og i pdf-form. Der er både juridiske monografier, ph.d.  afhandlinger, festskrifter mm. Årstallene spænder vidt: Der ligger materiale tilbage til 1822. Noget af det nyeste er fra 2007. 

Guides til juraens kilder

 • Juridisk Nettviser
  En omfattende linksamling til retskilder fra hele verden. Få overblik over områder og kilder til juraen.
 • Juridisk ordbog
  Via Ordbogen.com er der adgang til dansk-engelsk-dansk juridisk ordbog.
 • Forkortelser
  De mest almindelige forkortelser af kilder indenfor jura.
 • Jura Libguides
  Få et overblik over juraens kilder! Disse LibGuides dækker over danske og nordiske retskilder, EU-Ret samt international ret. LibGuides udvikles og vedligeholdes af Københavns Universitet: Juridisk Videncenter. Ikke alle links virker fra AU – her skal du finde materialet gennem library.au.dk.
 • Synopsis
  Portal med henvisninger til dansk litteratur, love, domme og artikler – inddelt efter emneområde. Et godt sted at starte sin søgning.
 • Gyldendals ordbøger
  Via Ordbogen.com er der samlet elektronisk adgang til Gyldendals røde ordbøger.  

Internationale kilder

 • British and Irish Legal Information Institute
  Juridisk materiale fra bl.a. England, Irland og Skotland. Du kan finde både love, men også domme fra en lang række domstole i hele Storbritannien.
 • CISG (Contracts for International Sale of Goods)
  Om International Commercial Law: Her finder du domme samt artikler inden for CISG.
  Du skal registrere dig for at kunne søge i databasen.    
 • Congress.gov
  Udbydes af Library of Congress og er den officielle kanal til juridisk information fra USA. her finder man bl.a. forarbejder til amerikanske love.
 • European Court of Human Rights
  Her finder du materiale om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt de domme, der har været afsagt ved domstolen. Hvis du skal finde en dom, kan du bruge "Search HUDOC case-law". Du kan søge avanceret på text, keywords og filtrere på andre parametre.
  European Court of Human Rights (ECHR) har desuden et “Knowledge sharing site”, der er et supplement til HUDOC databasen og som samler værdifuld viden og guides om de enkelte artikler i konventionen.
 • GlobaLex
  Her finder du artikler og guides med et internationalt fokus. Se f.eks. hvordan forskellige landes retssystemer fungerer og hvor du finder juridiske kilder fra de pågældende lande.
 • Scopus
  Scopus er både artikelbase og citationsindeks og dækker alle fag inklusiv samfundsvidenskab.
 • Web of Science - Social Science Citation Index
  Web of Science (WoS) er en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Meget er tilgængeligt i fuldtekst.
 • Westlaw
  Omfattende fuldtekstdatabase med engelske, amerikanske og europæiske retskilder. Desuden retskilder fra Australien, Canada m.fl. Indeholder et stort antal engelsksprogede juridiske tidsskrifter i fuldtekst. 

Norske kilder

 • BIBSYS (oria.no)
  BIBSYS er fælleskatalog for alle norske universitetsbiblioteker, Nasjonalbiblioteket og en række andre norske fag- og forskningsbiblioteker.
 • DIVA
  Norske og svenske forskningspublikationer, afhandlinger og studenteropgaver.
 • Idunn
  Nordiske tidsskrifter i fuldtekst. Idunn giver adgang til en "Jusspakke" med bl.a. Lov og Rett, Tidsskrift for Rettsvitenskap og Nordisk Domssamling.
 • Lovdata Pro
  Norske love, stortingsvedtagelser, forskrifter, domme, Lovtidende, Traktater, Tidsskrifter i fuldtekst mm.
 • NORA
  Norske forskningspublikationer. Bibliografisk database med referencer til akademiske arbejder i fuldtekst (artikler, afhandlinger, bøger, kapitler i bøger, rapporter, specialer m.m.) fra norske universiteter samt andre højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd m.m.
 • Norart
  Norsk artikeldatabase (bibliografisk base ligesom den danske artikelbase, bestil artikler via "Lån fra andre biblioteker").
 • Parlamentariske dokumenter i Norge (og lovgivningsprocessen).
 • Regjeringen.no
  Indeholder lovforslag og betænkninger (NOU’er)
 • Rettsdata med Norsk Lovkommentar
  Kommenterede norske love – en pendant til Karnov i Danmark og Sverige. Indeholder også  en række norske specialtidsskrifter med afgørelser i.
 • Stortinget.no
  Indeholder information om Stortingets lovarbejde m.m.
  På Stortinget.no kan du finde en indgang til historiske lovforslag med tilhørende digitaliserede udgaver af stortingsforhandlingene 1814-2005

Svenske kilder

 • DIVA
  Norske og svenske forskningspublikationer, afhandlinger og studenteropgaver.
 • Idunn
  Nordiske tidsskrifter i fuldtekst. Idunn giver adgang til en "Jusspakke" med bl.a. Lov og Rett, Tidsskrift for Rettsvitenskap og Nordisk Domssamling.
 • Juridikbok.se
  Her finder du digitaliserede svenske juridiske bøger, som er tilgængelige for alle.
 • Karnov - Svensk
  Svensk Karnov med lagkommentarer samt svenske love, lovforarbejder og afgørelser fra domstole og administrative myndigheder. I Förfatningar og Propositioner er der henvisninger fra love til lovforslag og omvendt. 
 • Lagrummet.se
  Samlet indgang til svenske retskilder og relevante myndigheder på Internettet, herunder de forskellige typer lovforarbejder, love og administrative afgørelser.
 • Libris
  Svensk bibliografisk database. Libris er en fælles database for de svenske universitets- og forskningsbiblioteker. Her finder du bøger, artikler, tidsskrifter m.m. Du kan bestille materialer via Det Kgl. Bibliotek, hvis det er noget, vi ikke selv har.
 • Parlamentariske dokumenter i Sverige (og lovgivningsprocessen.)
 • Projekt Runeberg
  Svenske SOU'er (Statens Offentliga Utredningar) tilbage til 1922.
 • Svensk Lovsamling
  På Notisum AB er der fri adgang til den Svenska Lagsamling (SLS). Lovsamlingen indeholder alle gældende svenske love og forordninger (SFS).
 • Sveriges domstolar
  Her finder du vejledende afgørelser fra flere instanser, bl.a. Högsta domstolen, Hovrätterna, Arbetsdomstolen med flere.
 • Sveriges Riksdag
  Her findes der forarbejder og betænkninger (SOU’er).

Tyske kilder

EU-ret

 • CURIA
  Afgørelser/domme fra Den Europæiske Unions Domstol. Generaladvokatens forslag til afgørelser (1953-). Fuldtekst. Vær opmærksom på den avancerede søgeformular - brug evt. browseren Chrome.
 • EU-Karnov
  Indeholder information om EU-retlige aspekter indenfor 58 emner og retsområder. Hvert emne indeholder et introduktionsafsnit, der giver overblik over retsområdet, dets opbygning og funktion. Introduktionsafsnittene gennemgår centrale bestemmelser i Unionstraktaten. Noterne i EU-Karnov indeholder henvisninger til relevante retsakter, domme og litteratur. 
 • EU-oplysningen
  Danmarks største hjemmeside om EU. Her findes både materiale, der forklarer om EU og de vigtigste dokumenter fra EU’s beslutningsproces. Henvisninger til f.eks. de protokoller, som følger op på traktatudarbejdelser.
 • EUR-Lex
  EU-portal med fælles indgang til traktaterne, EU-tidende (1998-), konsoliderede retsakter, lovgivning under forberedelse samt retspraksis. I EUR-Lex kan du finde dokumenter helt tilbage fra 1951. Databasen opdateres dagligt, og der kommer ca. 12.000 nye dokumenter til hvert år.
 • European Sources Online
  Portal med information om Europa primært med fokus på EU - EU lovgivning, institutioner og aktiviteter i EU, europæiske lande, regioner og andre internationale organisationer i Europa.
 • Find-eR
  EU-kommissionens bibliotekers katalog med referencer til trykte og elektroniske bøger, tidsskriftsartikler.
  EU-publikationer og dokumenter fra EU-landenes regeringer, der vedrører EU og europæisk integration.
 • PreLex
  Er en database, der giver mulighed for følge de vigtigste trin i beslutningsprocessen mellem EU-Kommissionen og de andre institutioner.

Retshistorie

Ønsker du kilder med et retshistorisk perspektiv, er her et udgangspunkt i forhold til nogle af de gamle love og forarbejder hertil.

Videoguides til juridiske kilder

AU Library BSS’ videokanal: Videoguides til juraens kilder.
I videoerne fortæller og viser informationsspecialist Mai Klærke fra biblioteket, hvor og hvordan du finder juridiske dokumenter:

Fagredaktører

Solveig Sandal Johnsen

Informationsspecialist AU Library, Bartholins Allé

Mai Jensen Klærke

Informationsspecialist AU Library, Bartholins Allé

Tord Nygreen Neve

Informationsspecialist AU Library, Bartholins Allé

Marianne Tind

Sektionsleder AU Library, Bartholins Allé

Kurser

Ingen arrangementer fundet.

God citationspraksis

Hvad er plagiering og hvordan kan du undgå at plagiere? På Plagiering for studerende kan du få svar på disse spørgsmål.

Hvordan henviser du og udarbejder referencer? Retsdogmatisk forskning i praksis af Lars Henrik Gam Madsen giver dig eksempler på udarbejdelse af noter, referencer mv.

Hvordan laver du en entydig henvisning til Folketingstidende og Rigsdagstidende? På Folketingstidende.dk kan du få en udførlig vejledning: Om at henvise til Folketingstidende.

Semesterhylder

Biblioteket opretter semesterhylder på biblioteket til materiale, der skal bruges i undervisningen. Materialet er beregnet til kopiering på biblioteket og kan ikke udlånes. Tjek evt. biblioteksbasen for at se, om der skulle være et eksemplar til udlån.

Bartholins Allé er semesterhylderne placeret lige over for informationen på etage 1.

Juras semesterhyldebøger er mærket med et orange ”bånd”. For at sikre flest studerende har adgang og kan gøre brug af bøgerne, er disse bøger kun til brug på bibliotekets etage 1.
Se alle titler på Juras semesterhylder.

Specialer fra Juridisk Institut

Aarhus University Library, Bartholins Allé (Aarhus BSS) registrerer og opbevarer alle specialer skrevet ved Juridisk Institut.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.