Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for Jura

På fagsiden for jura finder du udvalgte kilder til artikelsøgning og kilder inden for dansk jura samt EU-kilder, internationale, norske og svenske kilder.

Opslagsværker

 • Juridisk Nettviser
  En omfattende linksamling til retskilder fra hele verden. Få overblik over områder og kilder til juraen.
 • Engelsk-dansk juridisk ordbog
  Adgang via Ordbogen.com.
 • Forkortelser
  De mest almindelige forkortelser af kilder indenfor jura.
 • Gyldendals ordbøger
  Samlet elektronisk adgang til Gyldendals Røde Ordbøger.
 • Jura Libguides
  Få et overblik over juraens kilder! Disse LibGuides dækker over danske og nordiske retskilder, EU-Ret samt international ret. LibGuides udvikles og vedligeholdes af Københavns Universitet: Juridisk Videncenter. Ikke alle links virker fra AU – her skal du finde materialet gennem library.au.dk.
 • Juridisk ordbog
  Dansk-engelsk samt Engelsk-dansk. Via Gyldendals ordbøger.
 • Ordbogen.com
  Ordbøger og specialordbøger inden for mange sprog og områder.
 • Retsdogmatisk forskning i praksis
  Hvordan henviser du og udarbejder referencer? ”Retsdogmatisk forskning i praksis” af Lars Henrik Gam Madsen giver dig eksempler på udarbejdelse af noter, referencer mv.
 • Synopsis
  Portal med henvisninger til dansk litteratur, love, domme og artikler – inddelt efter emneområde. Et godt sted at starte sin søgning.
 • Ulrichs: Global Serials Directory
  Ulrichsweb indeholder detaljeret information om mere end 300.000 tidsskrifter. Her er bibliografisk information og adgangsinformation om e-tidsskrifter, peer-reviewed tidsskrifter, populær magasiner og aviser.

Artikelbaser

 • Heinonline
  Internationale juridiske tidsskrifter i fuldtekst.
 • KluwerArbitration
  International voldgift, aftaler, organisationer mm. Kilder i fuldtekst.
 • Kluwer Law Online
  Internationale juridiske tidsskrifter i fuldtekst, mest EU-ret og skatte - og erhvervsret.
  P.t. kun adgang fra campus.
 • Scopus
  Scopus er både artikelbase og citationsindeks og dækker alle fag foruden samfundsvidenskab.
 • Web of Science - Social Science Citation Index
  Web of Science (WoS) er en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Meget er tilgængeligt i fuldtekst.
 • Westlaw
  Omfattende fuldtekstdatabase med engelske, amerikanske og europæiske retskilder. Desuden retskilder fra Australien, Canada m.fl. Indeholder et stort antal engelsksprogede juridiske tidsskrifter i fuldtekst. P.t. kun adgang fra campus.

Tidsskrifter

 • DJØF Forlag online udgivelser
  Forlaget DJØF udgiver en række juridiske tidsskrifter:
 • Tidsskrifter via Karnov Group
  Ugeskrift for Retsvæsen (UFR)
  Tidsskrift for Kriminalret (TFK)
  Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (TBB)
  Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling (FED)
  Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD)
  Tidsskrift for Familie og Arveret (TFA)
  Tidsskrift for Landbrugsret (TFL)
  Erhvervsjuridisk Tidsskrift (ET)
  Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS)
  NB: Der er ikke fjernadgang til Karnov, dog kan du som studerende ved Aarhus Universitet få adgang til Karnov hjemmefra ved at registrere dig via dette link.     
 • Ulrichs: Global Serials Directory
  Ulrichsweb indeholder detaljeret information om mere end 300.000 tidsskrifter. Her er bibliografisk information og adgangsinformation om e-tidsskrifter, peer-reviewed tidsskrifter, populær magasiner og aviser.

Aviser og medier

 • Factiva
  Dow Jones Factiva giver adgang til omfattende globale nyheder fra aviser, nyhedsbreve, hjemmesider, virksomhedsrapporter og meget mere.

Danske kilder

 • Arbejdsretsportalen
  Portalen indeholder hovedparten af Arbejdsrettens domme, faglige voldgiftskendelser fra det private område og ansættelsesretlige domme.  Alle domme og kendelser ligger som fuldtekst med resumé. Portalen indeholder desuden en omfattende lov- og regeldel samt udvalgt litteratur.
 • ED-lovportalen
  Portalen giver adgang til dansk leje- og boliglovgivning med tilgrænsende lovområder, de tilhørende administrative forskrifter samt domme og afgørelser. Indeholder desuden gældende (ajourført til dato) og historisk lovgivning samt kommende lovændringer mm. Giver adgang til Grundejernes domssamling fra 1988, Administrative afgørelser fra 1998, tidsskriftet Huset Jura fra 1998 og lærebøger om leje- og boligret.
 • Folketingets webside
  Indeholder, lovforslag, beslutningsforslag, aktstykker, forespørgsler, ministerredegørelser, udvalgsdokumenter, betænkninger og beretninger vedr. udvalgene, afstemninger, mødereferater mm.(=Folketingstidende). Dækning af folketingsår se web-arkivet.
 • Folketingstidende
  Folketingets officielle kanal for offentliggørelse af de autoritative dokumenter, der behandles i Folketingssalen, dvs. lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser og mundtlige § 20-spørgsmål og dokumenter, der er knyttet til disse sager. Adgang til folketingstidende for folketingsåret 2009-10 til i dag på folketingstidende.dk. Adgang til folketingstidende for folketingsårene 1953-2008 på e-folketingstidende.
 • Folketingets ombudsmand
  Find udtalelser fra Folketingets ombudsmand.
 • Grundloven 1849
  Elektronisk adgang til forarbejder til Grundloven 1849.    
 • Karnovs lovsamling
  Her finder du gældende dansk lovgivning med kommentarer, du finder afgørelser samt referencer til juridisk litteratur, udtalelser fra Folketingets ombudsmand mm. Endvidere adgang til en række juridiske tidsskrifter.
  Integreret i Karnov finder du det tidligere M-søg (Magnus - skat og erhverv).
  NB: Der er ikke fjernadgang til Karnov, dog kan du som studerende ved Aarhus Universitet få adgang til Karnov hjemmefra ved at registrere dig via dette link.
     
 • Projekt Jurabog
  Projekt vedrørende digitalisering af ældre dansk juridisk litteratur i bogform. Du kan tilgå litteraturen gratis og i pdf-form. Der er både juridiske monografier, Ph.D. afhandlinger, festskrifter mm. Årstallene spænder vidt: Der ligger materiale tilbage til 1822. Noget af det nyeste er fra 2007. 
 • Retsinformation
  Retsinformation giver adgang til gældende love, historiske love samt bekendtgørelser, cirkulærer, anordninger, Folketingets dokumenter og til Folketingets Ombudsmands beretninger. Dækning: 1985-86 og frem.
  Indeholder ikke lovgivning der alene vedrører Grønland eller Færøerne.
 • Statens Netbibliotek/Det Administrative Bibliotek
  Blandt andet Danske betænkninger i fuld tekst (kommissionsbetænkninger)

Internationale kilder

 • CISG (Contracts for International Sale of Goods)
  Om International Commercial Law: Her finder du domme samt artikler inden for CISG.
 • Congress.gov
  Udbydes af Library of Congress og er den officielle kanal til juridisk information fra USA. her finder man bl.a. forarbejder til amerikanske love.
 • European Court of Human Rights
  Her finder du materiale om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt de domme, der har været afsagt ved domstolen. Hvis du skal finde en dom, kan du bruge "Search HUDOC case-law". Du kan søge avanceret på text, keywords og filtrere på andre parametre.
 • GlobaLex
  Her finder du artikler og guides med et internationalt fokus.
 • Scopus
  Scopus er både artikelbase og citationsindeks og dækker alle fag foruden samfundsvidenskab.
 • Web of Science - Social Science Citation Index
  Web of Science (WoS) er en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Meget er tilgængeligt i fuldtekst.
 • Westlaw
  Omfattende fuldtekstdatabase med engelske, amerikanske og europæiske retskilder. Desuden retskilder fra Australien, Canada m.fl. Indeholder et stort antal engelsksprogede juridiske tidsskrifter i fuldtekst. P.t. kun adgang fra campus.

Norske kilder

 • DIVA
  Norske og svenske forskningspublikationer, afhandlinger og studenteropgaver.
 • Idunn
  Nordiske tidsskrifter i fuldtekst. Idunn giver adgang til en "Jusspakke" med bl.a. Lov og Rett, Tidsskrift for Rettsvitenskap og Nordisk Domssamling.
 • Lovdata Pluss
  Norske love, stortingsvedtagelser, forskrifter, domme, Lovtidende, Traktater, Tidsskrifter i fuldtekst mm.
 • NORA
  Norske forskningspublikationer. Bibliografisk database med referencer til akademiske arbejder i fuldtekst (artikler, afhandlinger, bøger, kapitler i bøger, rapporter, specialer m.m.) fra norske universiteter samt andre højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd m.m.
 • Norart
  Norsk artikeldatabase (bibliografisk base ligesom den danske artikelbase, bestil artikler via "Lån fra andre biblioteker").
 • Norsk Lovkommentar
  Kommenterede norske love – en pendant til Karnov i Danmark og Sverige. Indeholder også  en række norske specialtidsskrifter med afgørelser i.
 • Regjeringen.no
  Indeholder lovforslag og betænkninger (NOU’er)

Svenske kilder

 • DIVA
 • Norske og svenske forskningspublikationer, afhandlinger og studenteropgaver.
 • Idunn
  Nordiske tidsskrifter i fuldtekst. Idunn giver adgang til en "Jusspakke" med bl.a. Lov og Rett, Tidsskrift for Rettsvitenskap og Nordisk Domssamling.
 • Karnov - Svensk
  Svensk Karnov med lagkommentarer samt svenske love, lovforarbejder og afgørelser fra domstole og administrative myndigheder. I Förfatningar og Propositioner er der henvisninger fra love til lovforslag og omvendt. 
 • Lagrummet.se
  Samlet indgang til svenske retskilder og relevante myndigheder på Internettet, herunder de forskellige typer lovforarbejder, love og administrative afgørelser.
 • Libris
  Svensk artikeldatabase (bibliografisk base ligesom den danske artikelbase, bestil artikler via "Lån fra andre biblioteker").
 • Projekt Runeberg
  Svenske SOU'er (Statens Offentliga Utredningar) tilbage til 1922.
 • Svensk Lovsamling
  På Notisum AB er der fri adgang til den Svenska Lagsamling (SLS). Lovsamlingen indeholder alle gældende svenske love og forordninger (SFS).
 • Sveriges domstolar
  Her finder du vejledende afgørelser fra flere instanser, bl.a. Högsta domstolen, Hovrätterna, Arbetsdomstolen med flere.
 • Sveriges Riksdag
  Her findes der forarbejder og betænkninger (SOU’er).

Tyske kilder

EU-ret

 • CURIA
  Afgørelser/domme fra Den Europæiske Unions Domstol. Generaladvokatens forslag til afgørelser (1953-). Fuldtekst. Vær opmærksom på den avancerede søgeformular - brug evt. browseren Chrome.
 • EU-Karnov
  Indeholder information om EU-retlige aspekter indenfor 58 emner og retsområder. Hvert emne indeholder et introduktionsafsnit, der giver overblik over retsområdet, dets opbygning og funktion. Introduktionsafsnittene gennemgår centrale bestemmelser i Unionstraktaten. Noterne i EU-Karnov indeholder henvisninger til relevante retsakter, domme og litteratur. 
 • EU-oplysningen
  Danmarks største hjemmeside om EU. Her findes både materiale, der forklarer om EU og de vigtigste dokumenter fra EU’s beslutningsproces. Henvisninger til f.eks. de protokoller, som følger op på traktatudarbejdelser.
 • EUR-Lex
  EU-portal med fælles indgang til traktaterne, EU-tidende (1998-), konsoliderede retsakter, lovgivning under forberedelse samt retspraksis. I EUR-Lex kan du finde dokumenter helt tilbage fra 1951. Databasen opdateres dagligt, og der kommer ca. 12.000 nye dokumenter til hvert år.
 • European Sources Online
  Portal med information om Europa primært med fokus på EU - EU lovgivning, institutioner og aktiviteter i EU, europæiske lande, regioner og andre internationale organisationer i Europa.
 • Find-eR
  EU-kommissionens bibliotekers katalog med referencer til trykte og elektroniske bøger, tidsskriftsartikler.
  EU-publikationer og dokumenter fra EU-landenes regeringer, der vedrører EU og europæisk integration.
 • PreLex
  Er en database, der giver mulighed for følge de vigtigste trin i beslutningsprocessen mellem EU-Kommissionen og de andre institutioner.
 • Det Kgl. Bibliotek-Aarhus' fagside om EU

Erhvervs- og skatteret

 • Karnov (tidligere Magnus – skat og erhverv, samt M-søg).
  Her finder du domme, lovgivning og artikler indenfor skat, revision og regnskab. 
  NB: Der er ikke fjernadgang til Karnov, dog kan du som studerende ved Aarhus Universitet få adgang til Karnov hjemmefra ved at registrere dig via dette link.   
 • Tidsskrift for skatter og afgifter
  Via Karnov
  NB: Der er ikke fjernadgang til Karnov, dog kan du som studerende ved Aarhus Universitet få adgang til Karnov hjemmefra ved at registrere dig via dette link.   

Biblioteker på nettet

 • Bibliotek.dk
  Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder oplysninger om alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer. Materialerne kan bestilles til afhentning på eget bibliotek.
 • DAB - Det Administrative Bibliotek
  Det Administrative Bibliotek er centraladministrationens forvaltnings- og samfundsfaglige bibliotek og videncenter.

Fagredaktører

Solveig Sandal Johnsen

Bibliotekar AU Library, Bartholins Allé

Marianne Tind

Sektionsleder AU Library, Bartholins Allé

Henrik Tvermoes

Bibliotekar AU Library, Bartholins Allé

Kurser

Ingen nyheder i denne liste


Blackboard

AU Library stiller materiale om Juridisk Informationssøgning tilgængeligt på Blackboard.

Følg vejledningen for at finde kurset på Blackboard. På kurset kan du finde materiale fra vores bachelorkurser og vores specialekurser i Dansk og Udenlandsk ret.

Plagiering for studerende

Hvad er plagiering og hvordan kan du undgå at plagiere? På Plagiering for studerende kan du få svar på disse spørgsmål.

Semesterhylder

Biblioteket opretter semesterhylder på biblioteket til materiale, der skal bruges i undervisningen. Materialet er beregnet til kopiering på biblioteket og kan ikke udlånes. Tjek evt. biblioteksbasen for at se, om der skulle være et eksemplar til udlån.

Bartholins Allé er semesterhylderne placeret lige over for informationen på etage 1.

Juras semesterhyldebøger er mærket med et orange ”bånd”. For at sikre flest studerende har adgang og kan gøre brug af bøgerne, er disse bøger kun til brug på bibliotekets etage 1.

Specialer fra Juridisk Institut

Aarhus University Library, Bartholins Allé (Aarhus BSS) registrerer og opbevarer alle specialer skrevet ved Juridisk Institut.


paragraftegn

Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.