Aarhus Universitets segl

Love og lovsamlinger

Love og lovsamlinger til fagsiden historisk

Middelalder

 • Danmarks gamle landskabslove med kirkelovene
  Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under ledelse af Johs. Brøndum-Nielsen i forbindelse med Poul Johs. Jørgensen. Kbh. : Gyldendal, 1933-61Bd. 1-8 i 10 bd. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
 • Indhold
  • Bd. 1,1: Skånske Lov : text I-III / udg. af Johs. Brøndum-Nielsen og Svend Aakjær / med indledning af Erik Kroman, 1933.
  • Bd. 1.2: Skånske Lov : Anders Sunesøns parafrase, Skånske kirkelov m.m. / udg. af Svend Aakjær og Erik Kroman / under medvirkning af Jørgen Olrik og Hans Ræder, 1933
  • Bd. 2: Jyske Lov : text 1: NkS 205 8° / udg. af Peter Skautrup, 1933
  • Bd. 3: Jyske Lov : text 2-4 / udg. af Peter Skautrup, 1951
  • Bd. 4: Jyske Lov : text 5-6 / udg. af Stig Iuul, Peter Jørgensen, 1945
  • Bd. 4, Tillæg : Knud Mikkelsens glosser, dansk text og Thords artikler / udg. af Erik Buus / den plattyske text af Thords artikler udg. af Peter Jørgensen, 1961
  • Bd. 5: Eriks sjællandske Lov : text 1-2 / udg. af Peter Skautrup, 1936
  • Bd. 6: Eriks sjællandske Lov : text 3-5 / udg. af Mogens Lebech / under medvirkning af Peter Jørgensen og Peter Skautrup, 1936
  • Bd. 7: Valdemars sjællandske Lov : arvebog og orbodemål / udg. af Erik Kroman, 1942
  • Bd. 8: Valdemars sjællandske Lov : ældre og yngre redaktion samt Sjællandske Kirkelov / udg. af Erik Kroman, 1941.
 • Samling af gamle danske Love
  Udg. med Indledning og Anmærkninger og tildeels med Oversættelse af J. L. A. Kolderup-Rosenvinge. Kbh., 1821-46. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
  Indhold:
  1,1. Skaanske Lov
  2. Sjellandske Lov
  3. Jydske Lov
  4. Recesser og Ordonantser / fra Christian 2.s lovkompleks til Christian 4.s store reces af 1643
  5. Gaardsretter og Stadsretter
 • Den danske rigslovgivning indtil 1400
  Udg. af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab; ved Erik Kroman. Kbh. Munksgaard, 1971.
  Noter: Dansk tekst samt tekster på latin, nedertysk, vestnordisk og dansk/norsk. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
 • Den danske rigslovgivning 1397-1513
  Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie; ved Aage Andersen. Kbh. C.A. Reitzel, 1989 (Specialtr. Viborg) Noter: Dansk tekst samt tekster på latin, nedertysk, vestnordisk og dansk/norsk. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
 • Den danske rigslovgivning 1513-1523
  Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie; ved Aage Andersen. Kbh. C.A. Reitzel, 1991. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
 • Danmarks gamle købstadlovgivning
  Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab; ved Erik Kroman; for de plattyske teksters vedkommende sammen med Peter Jørgensen. Rosenkilde og Bagger, 1951-1961. 5 bind: ill. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
  • Indhold
   1: Sønderjylland
   2: Nørrejylland
   3: Sjælland, Lolland, Falster, Møn, Fyn og Langeland
   4: Skåne, Bornholm, Halland og Bleking
   5: Almindelige stadsretter og almindelige købstadlovgivning; Tillæg
 • De middelalderlige forordninger er trykt i:
  Årsberetninger fra Det Kongelige Geheimearchiv
  , indeholdende Bidrag til Dansk Historie efter utrykte Kilder.
  Hefte V, 1871-75, s. 1-86. Findes nu online-tilgængelig på Rigsarkivets hjemmeside under overskriften: Samling af danske Forordninger indtil Aar 1500
 • Danske Kongers Haandfæstninger er ligeledes trykt i:
  Årsberetninger fra Det Kongelige Geheimearchiv
  , indeholdende Bidrag til Dansk Historie efter utrykte Kilder.
  Hefte II, 1856-60, s. 1-86. Findes nu online-tilgængelig på Rigsarkivets hjemmeside under overskriften: Danske Konger Haandfæstninger og andre lignende Acter
 • Middelalderens kanoniske ret: The Medieval Canon Law Virtual Library
  Kanonisk ret og dansk ret
  ”Kanonisk ret spillede i middelalderen en vigtig rolle også for udviklingen af dansk ret. Kanonisk ret var gældende i såkaldte åndelige sager, causae spirituales, først og fremmest ægteskabssager, men samtidig udgik der fra den kirkelige ret vigtige påvirkninger af den verdslige ret. Inden for strafferetten var kanonisk ret medvirkende til anerkendelse af et skyldprincip. Den kanoniske ret anvendte et mere avanceret processuelt system med bl.a. vidne- og dokumentbevis foruden et appelsystem. Kirkelige domstole og kirkelige straffe spillede en vigtig rolle ved siden af det verdslige domstols- og tvangsfuldbyrdelsessystem, og kirken kendte andre former for straf, bl.a. kirkelig bod og som et yderste magtmiddel bandlysning eller trussel herom.” (Den Store Danske).

Nyere tid

 • 1551-1660
  Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold
  ”Kronologisk ordnet registrant med udtog af skrivelser fra Danske Kancelli. Kancelliets brevbøger, der påbegyndtes af C.F. Bricka i 1885 og stadig er under udgivelse, vedrører skrivelser fra 1550 og påtænkes fortsat til 1660. Forordninger og domme registreres kortfattet, men med henvisning til, hvor de er trykt. Forhold vedrørende Norge, Færøerne og Island medtages ikke. Til hvert bind findes et udførligt person-, sted- og sagregister.” (Den Store Danske).
 • 1558-1660:
  Corpus Constitutionum Daniæ
  . Forordninger, Recesser og andre kgl. Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende 1558-1660, 6 bind. Af V. A. Secher. Kbh., 1887-1918
 • Kong Christian den Femtes Danske Lov af 15. April 1683
  Udg. paa Grundlag af V. A. Sechers Tekstudgave ved Stig Iuul. Kbh., 1949. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
 • 1660-1870:
  Kongelige Reskripter, Resolutioner og Kollegialbreve for Danmark og Norge. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
  1660-1812. Udgivet af Laurids Fogtman.
  1813-1866. Udgivet af T. Algreen-Ussing.
  1867-1870. Udgivet af John Finsen
 • 1670-1849:
  Chronologisk register over de Kgl. Forordninger og Aabne Breve. 25 bind. Jacob Henric Schou. Kaldet ‘Schous forordninger’. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
  Schous Forordninger-online

  Online-faksimile af 1795-udgaven. Dækker kun perioden frem til år 1700.
 • Dansk Lovleksikon
  Ved E. Hammerich. Kbh.: G. E. C. Gad, 1900-03.
  Hjælp til at finde diverse love og forordninger. Slå et emneområde op, og se hvilke love, der relaterer sig til emnet. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.

  Til 1900-03. Suppleringsbind op til 1925

 • 1850-1958:
  Love og anordninger: Bekendtgørelser, cirkulærer m.v.: Indeholdende Lovtidende A og Ministerialtidend.
  Nogle årgange med titlen ’Love og anordninger samt andre offentlige kundgjørelser Danmarks lovgivning vedkommende’ senere ’Samling af love, anordninger, offentlige kundgjørelser, ministerielle cirkulærer og skrivelser’. Fra 1939 Afdeling B kun ’Love, Anordninger….’. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
 • 1798-
  Collegial-Tidende for Danmark
  Begyndte at udkomme 1798. Indeholder en del af de udkomne forordninger og reskripter samt oplysninger om ledige embeder, udnævnelser, beretninger fra offentlige institutioner m.m. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
 • Fortsættes fra 1841 under navnet 'Ny collegial-tidende for Danmark'
 • Fra 1848 skifter det navn til: 'Departementstidendeder' i 1871 afløses af følgende to:
  • Lovtidende (love) og
  • Ministerialtidende (Cirkulære, bestemmelser og instrukser).
 • Lovtidende er delt op i:
  Afdeling A
  (Love, anordninger, bekendtgørelser)
  Afdeling B
  (Finansloven o.l.)
  Afdeling C
  (Begynder 1936. Danmarks traktater og aftaler med fremmede magter, samt konventioner o.l.

  Efter 2007 udkommer Lovtidende kun i digital form, se: lovtidende.dk

 • Ministerialtidende
  Er frem til 1976 delt op i to Afdeling A og Afdeling B (primært legatfundatser), derefter alene af Afdeling A.
 • Fra 2007 og frem til og med 2012 udkom Ministerialtidende i digital form, se: ministerialtidende.dk. Efter 2012 udkom det ikke længere.

Traktater

 • Reedtz, H. C. de: Répertoire historique et chronologique des traités conclus par la couronne de Dannemarc, depuis Canut-le-Grand jusqu'à 1800. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
 • Danmark-Norges traktater 1523-1750 med dertil hørende Aktstykker.
  Udg. af L. Laursen; Carl S. Christiansen. Kbh., 1907-49
 • Danske Tractater 1751-1800
  Udg. paa Udenrigsministeriets Foranstaltning. Kbh., 1882. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
 • Danske Tractater efter 1800
  Udg. paa Udenrigsministeriets Foranstaltning. Kbh., 1871-1885. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
 • Danmarks Traktater og Aftaler med fremmede Magter efter 1814
  Udg. paa Udenrigsministeriets Foranstaltning. Kbh., 1918-51. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
 • Danmarks traktater 1921-1935
  Efter 1935: se Lovtidende. Afdeling C - Se ovenfor. Materialet kan tilgås fysisk på biblioteket.
 • Traktater indgået af Den Europæiske Union (EU), der også er bindende for Danmark som medlemsstat i Unionen, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (EUT)

Kirkelige love efter reformationen

Mere information

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som underviser

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som underviser på Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som forsker

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som forsker ved Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.