Aarhus Universitets segl

Open science services

AU Library tilbyder en række services som understøtter open science og giver adgang til værktøjer til bl.a. åben data management eksempelvis ved publicering, opbevaring og visualisering af data, samt open educational resources, som er samlinger af åbne læringsressourcer.

Research data management

AU Library understøtter god data management praksis ved Aarhus Universitet. Biblioteket tilbyder support til forskere og studerende omkring håndtering af forskningsdata, vejledning, planlægning og deling af data igennem hele forskningsprocessen.

Del dine data i LOAR

LOAR (Library Open Access research data Repository) er Det Kongelige Biblioteks eget åbne repositorium, hvor det er gratis at uploade op til 10 gigabyte data, der herefter gemmes i de lovmæssige 5 år, mens der er fri adgang til at søge og hente, og alt efter hvilken licens, der er pålagt, genbruge data.

Det er også muligt at lave aftaler om langtidsopbevaring og opbevaring af større mængder data

Find data og se sammenhænge med MeLOAR 

MeLOAR er en søgemaskine, der henter data fra LOAR, og et visualiseringsværktøj til større videnskabelige datasæt. MeLOAR muliggør nemlig ikke kun søgning efter søgeord, men også efter geografisk placering i forskningsdata og andet metadata. 

Søgemaskinen opstiller ikke blot resultaterne, men præsenterer både dokumenterne, pinpointer lokationen og fremhæver de steder, hvor det søgte optræder. 

Værktøjet er særligt anvendeligt for dig som forsker, da du via brug af MeLOAR hurtigt kan identificere, om de fundne artikler har relevans for din forskning.

Udgiv et tidsskrift på vores åbne platform tidsskrift.dk

Open Journal Systems (OJS) er en publiceringsplatform til udgivelse af elektroniske tidsskrifter, som Aarhus University Library primært tilbyder tidsskriftsredaktioner tilknyttet Aarhus Universitet. OJS kan håndtere såvel det redaktionelle workflow - kommunikationen mellem redaktion, reviewere og forfattere - som den endelige online-publikation. Publikationerne bliver udgivet på platformen tidsskrift.dk

Udgiv din ph.d.-afhandling og andre skrifter på OMP (Open Monograph Press)

Som ansat på Aarhus Universitet kan du publicere din ph.d-afhandling, proceedings, work papers m.m. gennem vores åbne publiceringsplatform – OMP (Open Monograph Press).

Tilbuddet er rettet mod manuskripter, der af den ene eller anden grund, ikke finder vej til de etablerede forlag.

Læs evt. mere om OMP-tilbuddet.

Open access

Open access drejer sig om fri og gratis adgang til offentligt finansieret forskning, dvs. fri adgang til at læse og anvende videnskabelig information, herunder mulighed for uhindret at downloade videnskabelige publikationer. AU har sin egen open access politik og støtter samtidig op om den nationale Open Access strategi.  

Med open access vil alle have adgang til publicerede forskningsresultater. Adgangen afhænger ikke af, om man personligt eller via sit bibliotek har tegnet abonnement på et tidsskrift. 

Open access publicering 

AU Library vejleder om, hvad du må, og hvordan du kan publicere open science. Forskningsstøtteenheden på AU yder også hjælp og vejledning om krav fra fonde, særligt i forbindelse med EU ansøgninger.  

Forlag og open access publicering 

Forlag tilbyder forskellige muligheder for at publicere open access, men det varierer ofte fra tidsskrift til tidsskrift, hvad du kan gøre.   

AU Library hjælper gerne med at undersøge, om der er mulighed for at du kan parallelpublicere eller selvarkivere din artikel i Pure også kaldet OA-berigelse. Læs mere om OA-berigelse.

Fondsmidler med fokus på open access   

Fonde, der uddeler bevillinger til forskningsprojekter, anbefaler eller kræver eksempelvis ofte at publikationer publiceres open access. Nogle fonde kræver tillige FAIR data i form af en data management plan, og/eller at data skal arkiveres:

Publicering af åbne data

Deling af data er en drivende kraft bag open science tankegangen. Vær opmærksom på eventuelle krav fra fonde og forlag til at publicere åbne data. Her er nogle eksempler på hvordan kravene kan se ud: 

Fonde og forlags datapolitikker

Oversigt over fonde og forlags datapolitikker

Datapolitikker fra enkelte fonde

Horizon 2020 

Datapolitikker fra enkelte forlag

Undersøgelse om europæiske fonde og forskningsinstitutioner

Sparc Europe har i 2019 udgivet undersøgelse om europæiske fonde og forskningsinstitutioners OA og Open Science politikker: Insights into European research funder Open policies and practices.

Open Educational Resources (OER)

OER står for Open Educational Resources og er samlinger og platforme med læringsressourcer, der er åbne og kan deles under f.eks. en CC-licens. OER er en del af open science, som fokuserer på lige adgang til læring. 

En OER kan dække et bestemt fagområde, men kan også være en bredere platform til en bestemt målgruppe.  

  • Ønsker du f.eks. at lære om open research tools, kan du finde webinarer og tutorials hos Data Carpentry.  
  • LearningLib er et andet eksempel på en OER, hvor uddannelses- og forskningsbiblioteker deler læringsobjekter indenfor undervisning i informationskompetence, kildekritik, kildehåndtering og meget mere. 
  • Projektet Studerendes Digitale Akademiske Kompetencer (STAK) har også udviklet en OER (prototype) med viden og aktiviteter til at udvikle ens undervisning. STAK-projektet målretter sig de videregående uddannelser. 
  • Et eksempel på en fagspecifik OER er Nordic University Health Hub, som dækker medicin i de nordiske lande og er et samarbejde mellem en række Skandinaviske Universiteter. Denne ressource er lavet på OERCommons, som er en global platform til udvikling af åbne læringsressourcer.

Citizen science

Hvad er citizen science? 

Citizen science (CS) er et af grundelementerne i open science, og er en forskningstilgang i vækst. CS kan kort beskrives som projekter, hvor frivillige aktivt involveres i forskningsprojekter, der genererer ny viden eller øget forståelse. 

Ved at inddrage frivillige i indsamling af data, kan forskere få adgang til langt større datamængder, end de kan skaffe på egen hånd. Borgere kan opleve at få større indflydelse på, hvilke forskningsspørgsmål, der skal prioriteres. Frivillige vil ofte have et personligt engagement i emnet for projektet.  

CS har forskningspolitisk bevågenhed, idet der er en forventning om, at metoden giver større videnskabelig og samfundsmæssig impact. CS har som metode indbygget formidling af viden om både forskningsresultater og -processer til borgerne. Der tales om øget medborgerskab og demokratisk dannelse. En fælles platform for mødet mellem forskere og borgere. 

Graden af inddragelse i et forskningsprojekt kan variere. De frivilliges deltagelse kan være som bidragende, samarbejdende eller samskabende: 

  • Frivillige kan bidrage med indrapportering af observationer – fugletællinger er det klassiske eksempel her
  • Frivillige kan indgå i samarbejde med forskere, hvor de hjælper med forskningsdesign, analyse af data og formidling af resultater
  • Samskabende forskningsprojekter udspringer ofte af aktivisme – eksempelvis borgere, der allierer sig med forskere om bekæmpelse af lokal forurening

AU’s citizen science projekter 

Forskere fra Aarhus Universitet er med i en række CS projekter, og der kommer hele tiden nye til. Se en oversigt over CS projekter på Aarhus Universitet.

AU Citizen Science netværk

Har du lyst til at møde andre forskere fra AU, som interesserer sig for eller arbejder med CS, så bliv en del af AU Citizen Science netværket. På netværksmøderne kan du drøfte dine tanker og idéer med andre forskere, som har erfaring med CS projekter. Tilmeld dig maillisten på AU Citizen Science og få information om møder og aktiviteter.

Citizen science i dit forskningsprojekt? 

Kontakt AU Library, hvis du har brug for flere data til dit projekt, end du selv kan indsamle, og derfor overvejer at inddrage frivillige borgere i dit forskningsprojekt. AU Library vil gerne samarbejde om at gøre dit forskningsprojekt til et CS projekt.  

Du har mulighed for at søge om finansiering af citizen science forskningsprojekter. Flere fonde har fokus på open science og citizen science, og der kan derfor være penge at hente ved at undersøge fondsmuligheder. AU-forskningsprojektet Beyond citizen science: hybrid intelligence er et eksempel på et projekt, som har fået fondsmidler fra Carlsbergfondets ”Semper Ardens” forskningsprojekter. 

Studerende og citizen science

Er du studerende og kunne du godt tænke dig at lære mere om CS, så udbyder AU kurset: Citizen Science: Theory and Practice. Kurset afholdes ikke hvert år, så kontakt AU Library, hvis du er interesseret. 

Som almindelig borger har du mulighed for at bidrage til forskernes citizen science projekter. For eksempel kan du bidrage til et af AU’s projekter ved at spille et spil på ScienceAtHome.

Vil du vide mere

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du kontakte kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek.