Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indlæg

NordPlus

Lokalt udviklede projektprodukter (e-læringsobjekter) i Universitetetsbiblioteket i Bergen

Bidrag af: Elen Elvebakk, Ingunn Rødland og Kathrine Cohen

1. Rettsvitenskab

Elen Elvebakk, Rettsvitenskab, Universitetet i Bergen (fagligt domæne BUSINESS and SOCIAL SCIENCES).

Vi har lenge hatt utfordringer med kurs for førsteårsstudenter. Vi er få kursholdere og vi har bare ett kursrom med plass til 13 personer, så det er hver høst en utfordring å holde kurs for ca 400 nye studenter. Vi har lenge vært usikre på om vi treffer studentene på riktig faglig nivå og til riktig tidspunkt i studieprogresjonen og vi har ønske om å tilrettelegge for at studentene forstår det å søke og finne frem både som en spesiell og en generell ferdighet.

Frem mot høsten 2017 har vi jobbet sammen med fagansvarlig for å gjøre endringer i kursportføljen. Ved semesterstart hadde biblioteket sammen med fagansvarlige en plenumsforelesning om rettskilder for de nye studentene. I etterkant av denne la jeg ut kildequiz’en, korte videoer vi har laget i vår om ulike kilder og ofte stilte spørsmål samt annen informasjon om søking på studentenes LMS mittuib.no . På denne måten håper vi at studentene kan finne det de trenger når de trenger det og åpner også for mulighet til å repetere etter behov.

Jeg ønsker også å få inn et kurs for grupper lenger uti semesteret, håper da å ta i bruk flipped-classroom. Pga nyansettelser må det trolig vente til høst 2018.

Videre nå venter stadig bearbeiding av quiz’en og vi snakker om å lage flere quiz’er, muligens delt opp i ulike emner. Vi vurderer å legge den og videoene våre også på bibliotekets nettsider (ikke bare LMS). Vi skal fortsette å jobbe med kursporteføljen vår, og opprettholde kontakten med fakultetet.

Jeg håper også å kunne opprettholde kontakten med mine nordiske kollegaer.                               

Studentmedvirkning har vist seg vanskeligere enn jeg oppfatter at prosjektet forutsetter. Jeg mener jeg har brukt for mye tid på å skaffe studenter å samarbeide med, og står egentlig fortsatt uten resultat. Prosjektet møtes med velvilje, men det er vanskelig å be folk gi av sin tid. Mye av problemet ligger nok i at prosjektet ikke er initiert av studenter/i samarbeid med studenter. Har lagt inn et siste spørsmål i quiz’en hvor man kan gi feedback – håper noen vil bruke den.

Har fått god hjelp av kollegaer, og det er mindre krevende å vise et førsteutkast og be om innspill for videre bearbeidelse. Har også fått innspill fra faglærer på konkrete tema studentene trenger å forklares ekstra. Håper på ytterligere tilbakemeldinger etter hvert.

Jeg har i min arbeidshverdag savnet rom for refleksjon rundt vår pedagogiske virksomhet. Prosjektet har gitt anledning og inspirasjon til dette. Jeg har lært om ulike verktøy å bruke samt lært nye måter å bruke kjente verktøy på. Det har vært fint å lære om utfordringer og løsninger i Sverige og Danmark. Jura-gruppen har jo også laget LibGuide til nordiske rettskilder som et biprodukt av NP1. Denne kom til som et direkte resultat av behov for vår egen del. Jeg håper på videre samarbeid uavhengig av prosjektet.

 

2. Bruk av digitale verktøy som stimuli for å fremme studentaktivitet i bibliotekundervisning

Ingunn Rødland, Universitetsbiblioteket i Bergen (fagligt domæne SCIENCE and TECHNOLOGY samt HEALTH).

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om nye digitale online verktøy kan gjøre studenter mer aktive i undervisning fra biblioteket, og dermed øke læringsutbyttet sitt. Det er også ønskelig å se om informasjon innhentet ved hjelp av disse verktøyene kan gi grunnlag for å danne seg et bedre bilde av studentenes kunnskaper, og så deretter å kunne legge opp til et undervisningsopplegg som bedre svarer til de behovene studentene har.

Det var en utfordring å finne et digitalt verktøy som hadde alle de kvalitetene som var ønsket.  Et viktig prinsipp var at verktøyet ikke skulle kreve noen form for installasjoner, registeringer eller pålogginger fra studentenes side, og at studentene dermed skulle ha mulighet for å være anonyme. I tillegg var det ønskelig med et verktøy som var enkelt å bruke, at ulike oppsett lett skulle kunne gjenbrukes, at det skulle kunne brukes i sanntid i undervisningen samtidig som det var mulighet for studentene å gå tilbake til innholdet i ettertid. Jeg valgte derfor å se på to ulike verktøy, Google Forms og Padlet. Google Forms er et verktøy som gjør det mulig å samle informasjon fra brukere via en personlig undersøkelse eller quiz. Informasjonen blir deretter samlet og automatisk koblet til et regneark. Google Forms har funksjoner som inkluderer mulighet for å variere spørsmål, respons på rett/galt, og gode muligheter for å laste opp ulike typer filer. Padlet er et fellesskapssentrert verktøy som lar brukerne enkelt uttrykke sine tanker om et emne og lese hva andre har å si. Det er i hovedsak en virtuell oppslagstavle der samarbeidspartnere samtidig kan lage og organisere innlegg av hvilken som helst innholdstype, enten det er tekst, dokumenter, bilder, videoer eller lenker.

Padlet som verktøy i undervisning skal i dette prosjektet testes ut på ca. 200 studenter som tar Examen philosophicum ved det Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Examen philosophicum er et obligatorisk innføringsemne i filosofi som inngår i alle bachelorgrader ved Universitetet i Bergen. Bibliotek for realfag gir alle som tar dette emnet ved det Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet et kort innføringskurs i informasjonssøking, kildevurdering, og sitering. Kurset gis som en forelesning i auditorium, der det er ønskelig at studentene jobber med oppgaver der svarene skal diskuteres i plenum. Håpet er at bruk av Padlet vil føre til at de som ikke tør å ta ordet i en stor forsamling, også skal kunne delta i en diskusjon.

Google Forms skal brukes i et informasjonskompetansekurs for studenter som skal starte på en master i molekylærbiologi. Dette er et kurs på 2 x 45 minutter med ca. 20 deltakere, og vil foregår i et kursrom slik at alle deltakerne vil ha tilgang til en datamaskin. Her er målet at studentene ved hjelp av Google Forms lettere skal komme i gang med, og fokusere på praktiske søkeoppgaver i kurset, og at de dersom de har behov for det, i ettertid skal ha en enkel tilgang til materialet som ble gjennomgått på kurset.

 

3. Delprosjekt i pedagogikk. Et sammendrag av prosess, e-læringsprodukt og evaluering

Kathrine Cohen, Biblioteket for psykologi, utdanning og helse, Universitetet i Bergen (fagligt domæne ARTS).

Bakgrunn og intensjon:
Bakgrunnen for å lage e-læringsobjektet var et av studentenes læringsbehov: Kunnskap om bibliotekets fysiske ressurser og deres plassering i biblioteket.

Vår intensjon var å lage et e-læringsobjekt som:

  • presenterer de ulike samlingene på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse.
  • kan bidra til å gjøre bibliotekundervisningen enda mer pedagogisk, effektiv og dynamisk.
  • både studenter og underviser drar nytte av
  • både kan brukes i undervisningen og gjøres tilgjengelig på bibliotekets fagsider og studentenes læringsplattform «Mitt UiB»

Produkt:
En «hurtigvideo» som viser de ulike samlingene vi har i biblioteket. Hver samling beskrives med en kort tekst.

Videoen er også lagt opp slik at det blir naturlig at den som underviser kommer med mer utfyllende beskrivelse av det som vises på skjermen

Evaluering av produkt:
«Hurtigvideoen» har hittil blitt benyttet på fire ulike introduksjonskurs i bibliotekets ressurser, og det har fungert bra; som en effektiv, guidet tur gjennom biblioteket. Ser at den med fordel kan redigeres noe slik at den som underviser får mer tid til å komme med mer utfyllende beskrivelse av samlingene underveis.