Aarhus Universitets segl

Om projektet

DEFF projektet Co-creation (DEFF CC) skal:

Udvikle e-læringsprodukter (og -services) gennem co-creation, ved at

 • Bygge på samarbejde med professionelle miljøer som arbejder med co-creation
 • Inddrage studerende i udviklingsprocessen
 • Bygge på samarbejder med miljøer, som er stærke på området for digitale designs, herunder indarbejde viden om design med viden om didaktik

Krav: Kan anvendes på tværs af uddannelsesbiblioteker

Undersøge hvilke aftryk samarbejdet med studerende har sat i projektets udviklede e-læringsprodukter

 • udfordre bibliotekernes traditionelle opfattelse af, hvordan de studerende bedst håndterer information i faglige sammenhænge ved at afdække projektets erfaring med inddragelse af studerende i udviklingsprocessen. Der er derfor foretaget en ekstern undersøgelse af, hvilke aftryk samarbejdet med studerende har sat i projektets udviklede e-læringsprodukter

Kompetenceudvikle medarbejderne i bibliotekerne, som arbejder med styrkelse af de studerendes informationskompetence i det virtuelle læringsmiljø, ved

 • inddragelse af kolleger i projektkonsortiets biblioteker i udvikling og brug af DEFF CC viden, erfaring og produkter, samt brug af viden og produkter fra DEFFelearning

Evaluering

 • projektet har iværksat evaluering af, hvordan projektets viden og erfaring er implementeret værdifuldt i bibliotekernes praksis gennem de respektive kompetenceudviklingstiltag

DEFF CC har skabt udvikling i projektbibliotekernes praksis under inspiration af forskningsbaseret viden. Dette er sket i et samarbejde med:

 • Christian Tang Lystbæk, Institut for Teknologi og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet – ekstern konsulent på området for co-creation processer samt projektets evalueringspartner
 • Trine Schreiber, Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet – ekstern konsulent på området for studerendes håndtering af information og har foretaget en ekstern undersøgelse af, hvilke aftryk samarbejdet med studerende har sat i projektets udviklede e-læringsprodukter
 • Marianne Lykke og Ulla Konnerup, E-learning Lab, Aalborg Universitet – eksterne konsulenter på området for digitalt design

Første møde i projektets styregruppe samt et kick-off møde i projektgruppen i januar og februar 2017 blev starten på projektet. Der er efterfølgende afholdt syv arbejdende workshops (WS) i henholdsvis marts, maj og oktober 2017 (WS1-3), april, juni, august 2018 (WS4-6) samt januar 2019 (WS7). Ligesom der i december måned 2018 blev holdt en række fokuserede miniworkshops.

DEFF CC WS 1, 15.3.2017, havde fokus på Co-creation som metode, og to eksterne (og gennemgående) konsulenter stod for præsentationer om dette emne. De nævnte konsulenter er Christian Tang Lystbæk, Institut for Teknologi og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet og Trine Schreiber, Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet.

DEFF CC WS 2 og 3, 15.5. og 10.10.17 havde fokus på digitalt læringsdesign, som indarbejder viden om design med viden om didaktik. Disse workshops blev forestået af to eksterne (og gennemgående) konsulenter, Marianne Lykke og Ulla Konnerup, E-Learning Lab, Aalborg Universitet og blev startskuddet til udvikling af projektets e-læringsprodukter.

Tre DEFF CC miniworkshops, december 2018 havde, under ledelse af ekstern konsulent Christian Tang Lystbæk, fokus på videndeling i mindre grupper om co-creation med studerende.

DEFF CC WS 4, 25.4.2018 havde fokus på co-creation processer og blev faciliteret af projektets eksterne konsulenter, Christian Tang Lystbæk Institut for Teknologi og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet og Trine Schreiber Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet.
Formålet med denne workshop var:

 • at drøfte projektgruppens erfaringer for i fællesskab at afdække de mest vigtige resultater og pointer i forhold til arbejdet med co-creation processer og til forståelse af, hvad de studerende lægger vægt på i forhold til informationskompetence
 • afgøre, hvordan disse erfaringer bedst formidles i det forløb for kompetenceudvikling for kolleger i projektkonsortiets kolleger, som er planlagt til at begynde i efteråret 2018

DEFF CC WS 5, 14.6.2018 havde fokus på digitale værktøjer

Denne WS tog udgangspunkt i digitale formater og værktøjer, som allerede var taget i brug eller som projektgruppen ønskede at tage i brug i de lokale DEFF CC delprojekter. For at der både skulle være tid til at lytte og selv få hænderne i de udvalgte formater og værktøjer fokuseredes på animationsfilm og videoredigering. Til denne WS inviterede projektgruppen også kolleger i bibliotekerne til at deltage.

DEFF CC WS 6, 29.8.18 havde dels fokus på:

 • projektets sidste leverance, nemlig skabelse af kompetenceudviklingstiltag i projektkonsortiets biblioteker
 • fremlæggelse af materiale udarbejdet af projektets eksterne konsulenter om projektets fokusområder, herunder præsenterede ekstern konsulent Trine Schreiber resultater fra sin undersøgelse af, hvilke aftryk samarbejdet med studerende har sat i projektets udviklede e-læringsprodukter. Materiale som samlet set skulle danne baggrund for DEFF CC kompetenceudviklingstiltag i biblioteker

Denne WS blev således også holdt på baggrund af drøftelser i projektkonsortiets biblioteker, om hvordan man lokalt vil integrere DEFF CC planlægning og udrulning af DEFF CC kompetenceudviklingsprogrammet. Dette på baggrund af beslutning på DEFF CC styregruppemøde, d. 30.5.2018, om at man ønskede en evaluering af de kompetenceudviklingstiltag i projektkonsortiets biblioteker i efteråret 2018. Spørgsmålet skulle stilles, hvordan viden og erfaring udviklet i projektet havde kunnet implementeres værdifuldt i bibliotekernes praksis gennem de respektive kompetenceudviklingsprogrammer?

Evaluering skulle foregå sideløbende med programaktiviteter i efteråret 2018 og analyse af de indsamlede data skulle ske i foråret 2019 (DEFF bevilget tilsagn til forlængelse til 30.6.2019). Projektets eksterne konsulent, Christian Tang Lystbæk, Institut for Teknologi og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet var blevet bedt om at påtage sig opgaven som projektets eksterne evalueringspartner.

DEFF CC WS 7, d. 29. og 31.1.2019 havde fokus på PODCASTING for nybegyndere

Disse to WS afholdt i henholdsvis Aarhus og København skal ses som en del af projektets sidste leverance, rækken af kompetenceudviklingstiltag iværksat i projektkonsortiets biblioteker. Denne WS var en praktisk introduktion til det at producere og redigere en podcast og kolleger fra alle biblioteker blev inviteret til at deltage.

De otte lokale projektgrupper har gennem projektets 12 cases arbejdet intenst og kreativt med at omsætte begrebet co-creation i projektets praktiske kontekst. Ligesom de på denne basis har udviklet digitalt læringsdesign med henblik på at omsætte til konkrete læringsprodukter. Rækken af læringsprodukter er blevet undersøgt for hvilke aftryk de studerende har sat på dem. Sidst, men ikke mindst, har de lokale projektgrupper realiseret en lang række kompetenceudviklingstiltag i projektkonsortiets biblioteker, i tæt samarbejde med kolleger og ledere i de respektive biblioteker. Kompetenceudviklingstiltag, der, som nævnt ovenfor, er blevet underkastet en evaluering af projektets evalueringspartner i efteråret 2018 og foråret 2019.

Den ovenfor nævnte DEFF CC evaluering er foregået som interviews med projektgruppens deltagere, kolleger og ledelser i projektkonsortiets biblioteker i perioden oktober til februar 2018. På projektets sidste afsluttende netværksmøde, d. 20.3.2019 vil projektets evalueringspartner, Christian Tang Lystbæk give en status for evalueringsprocessen – indsamling og analyse af data. Den afsluttende evalueringsrapport vil foreligge inden projektet afrapporteres til DEFF d. 30.6.2019.

Projektleder har løbende fulgt og sikret videndeling mellem de lokale projekter samt koordinerer projektets tværgående aktiviteter, organiseret og planlagt de ovennævnte arbejdende workshops med deltagelse af projektets eksterne konsulenter. Ligesom hun har stået for planlægning og organisering af projektets halvårlige netværksmøder, hvor projektets centrale problemstillinger er blevet drøftet med deltagelse af projektgruppen, styregruppen, eksterne konsulenter, studerende og interessenter fra bibliotekerne.

Projektets netværk er mødtes, d. 7.6. og d. 25.10.2017 samt d. 30.5.2018.

Projektets styregruppe er mødtes umiddelbart efter disse netværksmøder. Disse møder er planlagt i samarbejde mellem styregruppens formand og projektleder.

Projektets sidste afsluttende netværksmøde afholdes d. 20.3.2019. På dette møde lanceres et DEFF CC website, som dokumenterer viden, erfaring og produkter, som er skabt i projektet.

Projektets sidste styregruppemøde afholdes d. 15.5.2019.

Projektet afsluttes d. 30.6.2019.

Delprojekter/cases

Aalborg Universitetsbibliotek

Co-creation, e-læringsforløb og kompetenceudvikling

Delprojektdeltagere: Thomas Vibjerg HansenHelle Brink og Tina Andersen

Delprojektet vil, gennem co-creation med studerende, skabe e-læringsprodukter, der modsvarer brugernes behov. Man kan forestille sig, at et e-læringsprodukt fra DEFFelearning skal sættes ind i en ramme, som modsvarer brugernes behov, eller skal redesignes – eller at der skal udvikles nye e-læringsprodukter. Delprojektet vil inddrage den forskningsbaserede viden om e-læring, design og didaktik, som allerede findes på Aalborg Universitet. Fokus vil være på at udvikle generiske e-læringsprodukter, som kan bruges af flere på tværs af bibliotekerne, men placeret eller brugt i lokal ramme, kontekst, undervisningssituation.

Aarhus University Library

Udvikling af e-læringsprodukter med studerende som medskabere – og set i et aftagerperspektiv

Delprojektdeltagere: Anne C. Andersen og Pernille Holm Lindhardt

Delprojektet vil inddrage studerende som medskabere i udvikling af e-læringsprodukter, som øger kendskabet til kernedatabaser, kilder og akademisk praksis. Dette skal ske på baggrund af større indsigt i studerendes egen informationspraksis og med inspiration fra miljøer, som er stærke inden for digitalt design og didaktik. Delprojektet vil også inddrage universitets aftagermiljøer til samskabelse af cases, der omfatter informationsfaglige problemstillinger, som er uddannelsesfagligt relevante, men også favner de opgaver, som venter efter endt uddannelse. Delprojektet vil, inden for specifikke studieretninger, udarbejde en generisk model for co-creation mellem biblioteket, studerende og universitets aftagermiljøer.

 

At skabe gennem det erfarede

Delprojektdeltagere: Christian H.O. Hansen og Lisbeth Ramsgaard Carlsen

Delprojektets ide er at skabe, i samarbejde med studerende, et e-læringsobjekt, der samler op på de studerendes erfaringer med informationssøgning efter endt kursusforløb. E-læringsobjektet vil udmunde i en brush-up-tutorial med udgangspunkt i de studerendes erfaringer. Vi som bibliotek orkestrerer forløbet, hvor de studerende bliver medproducenter i udviklingen af læringsobjektet hele vejen fra ide, til design og til udformningen af e-læringsproduktet. Delprojektets 4 kerneværdier:

 1. Bæredygtigt: Projektet skal kunne multipliceres og gentages relativt ubesværet.
 2. Eksplorativt: Projektet skal hvile på det legende og frivillige. Projektet skal virke som et laboratorie af iderigdom og handlekraft.
 3. Kompetencegivende: Det er et mål i sig selv, at de der deltager får oplevelsen af have erhvervet sig nye færdigheder i mødet med digitale værktøjer.
 4. Trygt: Der skal være en tryghed til at alt kan siges, diskuteres, vendes og afprøves.

CBS Bibliotek

Studenterinddragelse i udvikling og udførelse af undervisning 

Delprojektdeltagere: Joshua Kragh Bruhn, Mette Bechmann og Søren Madsen

Delprojektet vil, med studerende som medproducenter, udvikle læringsprodukter til støtte for studerendes arbejde med de informationsprodukter, biblioteket har licens til. Biblioteket og de faglige miljøer definerer læringsmålene, mens erfarne studerende får mulighed for at komme med deres bud på og deltage i udvikling af læringsproduktet, der skal lede frem til disse mål. Læringsprodukternes form (design og didaktik) kunne være video, multiple choice-opgaver, case-opgaver, underviservurderede opgaver, simuleringer m.m. Læringsprodukterne skal være mulige at integrere i lokal LMS, uafhængigt af systemplatform.  

DTU Bibliotek

Peer assisted learning – konceptudvikling

Delprojektdeltagere: Thomas Skov Jensen, Andrew Cranfield, Jeanette Ekstrøm og Melissa Just 

Delprojektet ønsker at udvikle et undervisningskoncept, målrettet DTU studerende. Konceptet skal udvikles i samarbejde med DTU studerende og det er de samme studerende, der i samarbejde med DTU Bibliotek er ansvarlige for afholdelsen af konkrete undervisningstiltag og den tilknyttede support. Delprojektet ønsker at opnå en dybere indsigt i de studerendes forskelligartede behov og informationspraksis, samtidig med at vi får skabt et velfungerende netværk med de studerende, der deltager i udviklingen og implementeringen af konceptet. Dette skal styrke DTU Biblioteks undervisning- og kursusportefølje – og kunne inspirere andre biblioteker, som arbejder med peer assisted learning.    

KEA (Københavns Erhvervsakademi) Bibliotek

Informationskompetencer, der giver mening for mig! De studerende på KEA, som medproducenter af meningsfulde læringsobjekter indenfor informationskompetencer

Delprojektdeltagere: Ida Fallentin og Daniel Præsius

Delprojektet ved KEA, Københavns Erhvervsakademi, ønsker at foretage et tretrins projekt med et klart afsæt i co-creation tanken. Formålet er, i samarbejde med vores studerende, at skabe læringsprodukter, der både giver de studerende ejerskab, løfter deres informationskompetencer og ikke mindst sætter deres informationssøgnings-praksisser i spil undervejs. Læringsprodukterne skal være generiske således, at det kan bruges på tværs af KEA og som inspiration til lignende uddannelsesinstitutioner.

Københavns Universitetsbibliotek

Co-creation af e-læringsprodukter til KU’s LMS system

Delprojektansvarlig: Birgitte Munk, Anne Berit Bagger, Muhamed Fajkovic og Martin Weile

Delprojektet vil udvikle e-læringsprodukter til Københavns Universitets LMS system. Denne virtuelle tilstedeværelse skal gøre det muligt at nå ud til flere studerende, end gennem fysisk undervisning. Udvikling skal ske samarbejde med studerende fra f.eks. animations- eller spiluddannelser som medproducenter/rådgivere i forbindelse med udvikling af de enkelte e-læringsprodukters form og indhold. E-læringsprodukterne skal integreres i Københavns Universitets LMS, Absalon, og andre relevante platforme. Erfaring deles med projekt konsortiets øvrige biblioteker og uddannelsesinstitutioners LMS.

Syddansk Universitetsbibliotek

Biblioteket på e-læringsplatformen (LMS) – set fra et studenterperspektiv

Delprojektdeltagere: Jens Dam, Kirstin Remvig, Britta Toftgaard Holton og Anders Nyegard Mikkelsen 

Delprojektet ønsker at inddrage de studerende i udviklingen af et målrettet indhold på e-læringsplatformen, der retter sig mod de studerende, med de tilbud og ressourcer der er relevante for dem. Delprojektet vil dels udvikle en model til undersøgelse af de studerendes behov og forventninger til bibliotekets indhold på e-læringsplatformen og dels udvikle et samarbejde med de involverede studerende omkring opsætning og produktion af ovenfor nævnte indhold på e-læringsplatformen. Erfaringer og delelementer fra projektet vil kunne anvendes generisk i andre uddannelsesinstitutioners LMS.

VIA Bibliotekerne

Projektleder på tværs af VIAs delprojekter, Maria Schneider

 

Promote your Library

Delprojektdeltagere: Ulla Buch Nilsson, Birgit Larsen og Lone Christensen

Inddrage studerende med forskellige fagligheder i en ligeværdig samskabelse om udvikling af små korte animerede film (evt. 20 sekunders spots) der kan anvendes til formidling af bibliotekernes services/produkter på diverse platforme (såsom LMS/Studienet). Animationsfilmene skal ligeledes kunne bruges i forhold til at formidle en fælles forståelse for hvad et dansk studiebibliotek er for internationale studerende ved VIA.  

 

Den gode studerende

Delprojektdeltagere: Signe Nielsen og Tine Bech

I samarbejde med modul 6 på administrationsbacheloruddannelsens tilstedeværelseshold vil vi udvikle læsestrategiske spørgsmål formidlet på et bogmærke. Konkret er vores tanke, at vi vil udvikle en prototype på læsestrategiske spørgsmål, som holdet skal læse efter – vi håber på, på den måde at modtage feedback på spørgsmål.

Holdet skal derudover indsamle empiri om bl.a. læsestrategier på biblioteket, som en del af deres målopfyldelse på holdet – herfra håber vi også at få input.

Derudover vil vi forsøge at samle en lille frivillig gruppe fra holdet til mere dybdegående arbejde med at udvikle spørgsmålene.

 

Studerende som styrende medproducenter af et læringsprodukt eller -koncept

Projektdeltager: Anja Toft Ingwersen

Vi rekrutterer 2-3 studerende fra 1./2. årgang til at deltage i en søgeproces. Søgeprocessens varighed er en formiddag eller en eftermiddag. Søgeprocessen foretages på baggrund af en ’fiktiv’ problemformulering. Projektgruppemedlemmerne og de 2-3 nye deltagere laver et gruppearbejde omkring søgeprocessen. Bibliotekaren sidder på sidelinjen og guider, når processen går i stå.

Formålet er at få adgang til de studerendes logikker og at se, hvor de studerende typisk støder på problemer. Processen optages vha. Iris Connect. Ét kamera med fokus på "instruktionstavle", ét kamera med fokus på de studerendes skærm og ét kamera med fokus på hele lokalet.

På baggrund af processen skal der udpeges dels indhold og dels format til et eller flere værktøjer, som kan imødekomme de studerendes behov. Desuden skal den optimale formidling af værktøj(erne) diskuteres.