Aarhus Universitets segl

Indlæg

DEFF CC WS 6 med fokus på udrulning af kompetenceudviklingsprogram, d. 29. august 2018

På denne workshop blev det foreliggende materiale præsenteret, som er udarbejdet af projektets eksterne konsulenter om projektets fokusområder. Det samme blev de lokalt aftalte planer for, hvordan DEFF CC kompetenceudviklingsprogrammet vil blive udrullet i de respektive biblioteksorganisationer.

Projektets to eksterne konsulenter Christian Tang Lystbæk (CTL), BTEC, Aarhus Universitet og Trine Schreiber (TS), INF, Københavns Universitet præsenterede deres aktuelle respektive materiale, som er udarbejdet om projektets arbejde med co-creation processer. Projektgruppen havde løbende indsendt refleksioner til CTL over arbejdet i de lokale cases, hvilket var indarbejdet i materialet. Ligesom TS præsenterede sine resultater udarbejdet på baggrund af interviews af både projektgruppens deltagere og af studerende som projektgruppen har samarbejdet med. TS har således undersøgt hvilke aftryk de studerende havde i projektets udviklede e-læringsprodukter. Både CTL og TS har således koblet det nævnte empiriske materiale til det teorigrundlag, som de hver især har bragt med sig ind i projektet. Både CTL og TS ville arbejde videre med udarbejdelse af materialet, frem mod en egentlig rapport fra begges side. 

KH præsenterede den fremsendte rapport fra Marianne Lykke (ML) og Ulla Konnerup (UK), E-Learning Lab, Aalborg Universitet om projektets arbejde med udvikling af design af digitale læringsobjekter. Rapporten tager afsæt i det teorigrundlag, som ML og UK har bragt med til projektet samt beskriver den af projektet anvendte DEFF metodologi til udvikling af digitalt design.

Det nævnte materiale vil skulle anvendes som grundlag for de kommende kompetenceudviklingstiltag i projektkonsortiets biblioteker.

Hvert konsortiebibliotek redegjorde herefter for lokale tanker om DEFF CC kompetenceudviklingstiltag i 2018. CTL gav sparring undervejs, bl.a. med tanke på design af den evaluering af ”impact” af disse tiltag i de respektive biblioteksorganisationer, som han skulle foretage og bad om, at alle projektets biblioteker ville begynde at reflektere over nedenstående spørgsmål:

• Hvad vil I gerne have ud af evalueringen?
• Hvem er aktører / er det bare jer selv / slutbrugerne?
• Hvem skal se og høre hvad der sker?
• CC organisatorisk på dagsordenen – organisationsforandringsproces

CTL ville vende tilbage til samtlige konsortiebiblioteker om design af DEFF CC evalueringsproces på en første runde af møder i september og oktober måned.