Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skolelove

Danske skolelove i fuldtekst
Dato:
01-01-1521
Forskriftens nr.:
Ikke angivet!
Titel:
Kong Christian den Andens saakaldte gejstlige lov: 125de capitel: Om Börn som gaa tiil Skole
125de capitel.
Om Börn som gaa tiil Skole.
Bönder, som ville hafue theris Börn til Skole, sende thennom udt til Kiöbstederne och lade thennom ther 35) fra en Döör och til en anden [och] 36) bede Almusse for Gudtz Skyldt, huilchet hereffter ey mere saa schee schall. Vill nogen haffue synne Börn til Skole, tha schulle the sette thennom til theris Sognepræst, Sognedegn, eller nogen anden ther utii Byen, som lerde ere, och schulle the först lere Pater noster, Ave Maria, och Credo &c. paa dansche, saa the thennom vell kunde lesse och understaa, och siden at lere at lesse och schrifue paa dansche. Vil nogen hafue theris Börn til Schole uti Kiöbstederne, som vil blifue Prest och vedt Kirchen, schulle thennom self besörge met Kost, och hues the Behof haffue, och schall Scholemesteren lere thennom thisse Böger, som 37) herefter staar, som er Grammatica, Terentius, Virgilius, in opusculo Ciceronis, in historiis, 38) in dialectica aliqua synceriori, in lectione veteris testamenti, efftersom then Ordinancie ydermere uduiser, the nu schulle hafue uti Scholen uti vore Kiöbsteder. ______________________________________
35 ther en Dör fra den anden &c. R.
36 R. om. Och.
37 R. om. Som ?. Staar. 38 historicis R.

Om skolelove

I denne database kan du finde dokumenter og links til lovgivning på uddannelsesområdet.

Du har mulighed for at afgrænse din søgning til undervisningsområde, dokumenttype eller dato (udgivelsesår), og det er muligt at skrive søgeord f. eks "folkeskole" eller lignende.

Undervisningsområde:

Undervisningsområdet fordelt på fire forskellige hovedområder, hvor lovgivningen får den områder, som den dækker mest. Hvis en lovgivning er om læreres lønninger i folkeskolen, vil den være under "Folkeskolen", og hvis en lovgivning er om lærerinders eksamen på seminarierne, så er den under "Læreruddannelse". Hvis en lovgivning ikke klart kan beskrives med et af de fire områder, så kommer den under "Andet". En lovgivning kan ikke have flere områder i database, men kun et.

 • Folkeskolen
 • Gymnasieskolen og HF
 • Læreruddannelsen
 • Pædagoguddannelserne
 • Andet

Dokumenttyper:

Dokumenttype er afhængigt af om dokumentet er:

 • Bekendtgørelser
 • Cirkulære
 • Hovedlov
 • Lov
 • Undervisningsvejledning
 • Vejledninger
 • Andet

Der findes dokumenttyper, som ikke er på listen, så som "anordninger" m.m., og de vil altid være i "Andet"

Dato (udgivelsesår):

Dato afgrænser til det år lovningen er udgivet i, og det er kun muligt at vælge et udgivelsesår ad gangen.

Søgning:

Du søger kun i posternes titel (dvs. lovgivningens titel) og i postens tekstfelt, hvis der er noget indhold i det felt. Det er ikke muligt at søge ned i selve lovteksten.

Søgeresultatet indeholder alle variationer af søgeordet, så hvis der søges på "skole", så indeholder søgeresultatet "folkeskole", "folkeskolen", "friskole" osv. - kort sagt alle ord, som indeholder ordet "skole"

Fejl og mangler:

Hvis du finder fejl eller, hvis du synes der mangler noget lovgivning eller lignende, så skriv til AU Library Emdrup, eller brug linket i bunden af posten.


Læs mere:

om skolelovenes historie, udvikling og betydning for folkeskolen