Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lånetid og gebyrer

Lånetid

Lånetiden er normalt en måned, med mindre andet oplyses.

Påmindelser og hjemkaldelser

  1. hjemkaldelse sendes ud to dage efter afleveringsfristens udløb.
  2. hjemkaldelse sendes ud otte dage efter afleveringsfristens udløb. Samtidig er der tilskrevet et gebyr på 25 kr.
  3. hjemkaldelse sendes ud 31 dage efter afleveringsfristens udløb, og der tilføjes yderligere 25 kr. i gebyr.

Hvis materialet fortsat ikke afleveres, udstedes herefter en erstatningsfaktura inkl. håndteringsomkostninger. 

Materialer fra Det Kgl. Bibliotek - Aarhus og Aarhus University Library kan fornys løbende i op til 6 måneder, hvorefter du skal aflevere uanset tidspunktet for den seneste fornyelse. Fornyelser kan dog kun foretages, hvis der ikke er andre lånere i kø til materialet.

Gebyrer og erstatning

Gebyrets størrelse afhænger af antal lånte bøger eller andet materiale.

  • Ved aflevering 8-30 dage efter afleveringsdato er gebyret 25 kr. pr. enhed.
  • Ved 31 dage eller mere stiger gebyret til 50 kr. pr. enhed.
  • Ved erstatningssager tillægges et administrationsgebyr på 150 kr. pr. erstatsningsag.
  • Er det skyldige beløb på 200 kr. eller derover, udelukkes man fra hjemlån og fornyelser af allerede lånt materiale indtil betaling har fundet sted.

Hvis lånte materialer ikke afleveres, eller hvis det tilbageleveres i beskadiget stand, skal brugeren erstatte de udgifter, der påføres biblioteket til nyanskaffelse eller reparation.

Kan materialet ikke genanskaffes, betaler brugeren et beløb svarende til en vurdering af materialets pris (fastsættes af ejerbiblioteket) samt tilskrevne gebyrer (følger af Bibliotekslov nr 340 af 17. maj 2000).

Hvis en låner skylder 200 kr. eller derover i gebyrer, standses udlån midlertidigt indtil det skyldige beløb er betalt helt eller delvist. Låneren får besked herom i forbindelse med udlån.

En låner kan udelukkes fra at låne, såfremt vedkommende i væsentligt omfang har misligholdt sin forpligtelse til at aflevere lånte materialer i ubeskadiget stand. Udelukkelse fra at låne på biblioteket kan tillige finde sted, såfremt en bruger skylder at betale gebyr, der udgør 200 kr. eller derover. Udelukkelse af en bruger sker med 7 dages skriftlig varsel.

Hvis lånt materiale ikke afleveres eller er beskadiget, skal låneren betale udgifter i forbindelse med nyanskaffelse eller reparation. Låner kan vælge selv at anskaffe et materiale til erstatning af bortkommet eller beskadiget materiale – som udgangspunkt skal det nye materiale være fuldstændig identisk med materialet som erstattes.

Ved tilbagelevering af tidligere erstattet materiale tilbagebetaler AU Library/Det Kgl. Bibliotek - Aarhus erstatningsprisen i en periode på seks måneder fra oprettelse af erstatningskrav. Vi kan dog i særlige tilfælde vælge at tilbagebetale erstatningsprisen, selvom perioden på 6 måneder er overskredet.

Vi udsender løbende rykkere til lånere, der har mellemværender, som er over en måned gamle.

Se lånereglement for AU Library

Betaling

Betaling af gebyr og eventuel efterfølgende erstatning kan ske på følgende vis:

Med hensyn til betaling af erstatning, kan der være forskel mellem de forskellige biblioteker på, hvordan der skal afregnes. Vi må derfor henvise dig til ejerbiblioteket, hvis du ikke kan betale online.

Postfremsendte lån

Det er muligt at få sendt bøger til hjemadressen mod betaling. Det koster 50 kr. pr bog.

Ansatte på Aarhus Universitet

Som ansat på Aarhus Universitet gælder der særlige regler for gebyrer og aflevering. Lånetiden er stadig en måned, hvorefter materialet enten skal afleveres eller fornyes via hjemmesiden. Ansatte har dog en længere afleveringsfrist end de normale 7 dage.