Fagside for pædagogisk psykologi

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for pædagogisk psykologi. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

  Søgebaser

  • PsycINFO International base. Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra
   PsycArticles
  • ERIC (Educational Resources Information Center) 
   Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur.
  • Anthrosource
   Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til American Anthropological Associations publikationer inden for antropologi, etnografi og arkæologi. Alle årgange, fra første til seneste, er med. 

  • Australian Education Index
   Den største Australske base inden for uddannelse og undervisning og rummer politikker, forskning og praksis vedr. undervisning og uddannelse.
  • British Education Index
   Giver adgang til artikler, bøger og konferencepapirer, fortrinsvis udgivet i Storbritanien. Basen rummer alle aspekter af undervisning (alle niveauer) og pædagogik.
  • Databaseliste for psykologi
   Her kan du få et overblik over de databaser, der bredere set kan være relevante at søge I på det psykologiske område.

  Brede kilder til viden

  • Bibliotek.dk
   Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer.
  • FIS Bildung Literaturdatenbank
   Bibliografien FIS Bildung Literaturdatenbank henviser til artikler, bøger, kapitler i bøger, ”gråt materiale” og online dokumenter inden for alle områder af pædagogik og uddannelse internationalt. Indholdet er fortrinsvis tysk og der er fuldtekstadgang til en del. Basen opdateres regelmæssigt.
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
   Online katalog der registrerer og giver giver gratis adgang til open access forskning af høj kvalitet og peer-reviewede tidsskrifter.
  • Infomedia
   Avisdatabase med danske aviser og magasiner.
  • JSTOR
   Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
  • Scopus
   Bred database dækker alle fag. Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Scopus indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base, og den meget omfattende indeksering og efterbehandling af citerede artikler gør Scopus til et rigtig godt alternativ til mere fagspecifikke databaser. Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi.
  • Web of Science (ISI)
   Artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder disse fem baser:
   • Science Citation Index Expanded
   • Social Sciences Citation Index
   • Arts & Humanities Citation Index
   • Conference Proceedings Citation Index- Science
   • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities
  • WorldCat
   International biblioteksdatabase (incl. danske,  nordiske og tyske udgivelser. Her søger du i mere end 10.000 biblioteker i hele verden.

  Nordiske søgebaser

  • Bibsys
   Det fælles bibliotekskatalog for de norske universitetsbiblioteker, nationalbiblioteket og en række fagbiblioteker.
  • DIVA
   DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.
  • Libris
   De svenske forsknings- og specialbibliotekers samlinger af bøger og tidsskrifter m.m.
  • NIFU
   Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning’s forskningsområder omfatter hele det norske videns politiske område – fra grunduddannelse, over videregående uddannelse til forskning, invasion og kompetenceudvikling i arbejdslivet.
  • Nord Forsk
   Et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbejde og giver råd om og indspil til nordisk forskningspolitik
  • Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
   Flersproget forskning fra Danmark, Norge og Sverige om 0-6 årige børn. (2006-)
   læs om basen her
  • Nordisk samarbejde om uddannelse og forskning
  • Norwegian Open Research Archives (NORA)
  • Skolporten
   Informationsovervågning om saktuelle svenske skolenyheder, den nyeste skoleforskninge og konferencer.
  • Skolverket
   The central administrative authority for the Swedish public school system for children, young people and adults, as well as for pre-school activities and child care for school children.
  • SwePub
   Akademiske publikationer fra svenske universiteter. Søger I videnskabelige artikler, conference papers, afhandlinger etc

  Forskningsportaler og e-ressourcer

  • Følgende kilder udgør en palet af forskellige institutioner og sektorforskningsinstitutioner, der kan være relevante at søge i, da rapporter og udgivelser herfra ikke nødvendigvis kan findes gennem bibliotekernes databaser. 

  • Børnerådet  
   Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er rådets opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat. 

  • Center for ungdomsforskning 
   Forskningscenter og -portal på Aalborg Universitet. 

  • Danmarks Statistik  

  • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 
   Indsamler, analyserer og distribuerer resultater om forskning på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.

  • Encyclopedia on Early Childhood Development
   The Encyclopedia is a comprehensive, reliable and easy-to-use reference tool, a unique and free resource devoted to promoting accessibility and knowledge transfer of the best knowledge on early childhood development.
  • EPPI 
   The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.  

  • Eurostat 
   EU's statistikorganisation, som kontrollerer medlemslandenes statistik.  

  • EVA 
   Danmarks evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.  

  • Folketinget   

  • ICD-10  
   International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision, WHO, 2014.  

  • Kritische Psychologie 
   Tysk hjemmesiden om kritisk psykologi, der drives af prof. dr. Morus Markard ved Freie Universitet i Berlin.  

  • Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion 
   Centret er den del af University College Syddanmark. Centret skaber, indsamler og formidler viden i krydsfeltet mellem forskning og praksis, i tæt samarbejde med offentlige og private virksomheder, samt andre aktører.  

  • OECD 
   The Organisation for Economic Co-operation and Development.  

  • OAPEN Library 
   Forlagsbibliotek med fri adgang til et begrænset antal bøger inden for humaniora og samfundsvidenskaberne.  

  • PISA 
   Program for International Student Assessment. 

  • Skolelove, cirkulærer og bekendtgørelser  

  • Skolerådet 
   Uafhængigt råd i Danmark, der har til formål at følge, vurdere og rådgive børne- og undervisningsministeren om kvaliteten i folkeskolen og ungdomsskolen.  

  • Socialstyrelsen 
   Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har til opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik. 

  • Undervisningsministeriet

  • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
   VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet,, der beskæftiger sig med analyser og forskning indenfor: social- og sundhedsområdet, børn- og familie, ældre, beskæftigelse, uddannelse samt økonomi og administration. Centeret skal ifølge loven bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer og styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor.
  • Wikipedia

   Specialer og afhandlinger

   • DART-Europe
    DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses.
   • DIVA
    DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.
   • DUO Research Archive  
    Afhandlinger og specialer fra University of Oslo

    Fagredaktører

    Vibeke Jartoft

    Forskningsbibliotekar
    M
    H bygn. B, 264b
    P +4591356424

    Kurser

    Ingen nyheder i denne liste


    Guide til informationssøgning

    En skabelon og værktøj til at komme i gang med informationssøgning opgaveskrivningen.

    Nye Bøger på biblioteket inden for:

    Psykologisk pædagogik

    Pædagogisk antropologi


    Ophavsret

    Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

    Informationssøgning

    Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

    Mere til dig som studerer

    Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.